Reunits en assemblea hui en dia 26 de juliol 2018 s’han tractat els temes treballats i que hi havia en agenda per a esta passada setmana.

 

En primer lloc hem traslladat als companys que en la vesprada de hui a les 18:30, tenim reunió concertada amb l’advocat D. Miguel Alcanyís, després d’haver mantingut en diverses ocasions conversacions d’acostament durant estes últimes setmanes, perquè es pose al capdavant de la representació legal dins de la secció sindical, Solidaritat Obrera Estibadors de València.

Amb el que a partir d’ara, tots els companys afiliats estaran coberts legalment davant de qualsevol conflicte que se suscite entre empreses i estibadors, tant en l’ambet laboral com a penal.

 

En segon lloc hem donat a conéixer els resultats sobre les reunions mantingudes amb les diferents empreses estibadoras.

D’una part:

L’entrevista concertada amb el representant de l’empresa València Terminal Europa, S.A que no forma part de l’associació d’empreses estibadoras (ANESCO) ha sigut un poc tensa, on s’ha posat sobre la taula com a punt de partida, que si per part de l’empresa no s’han complit els compromisos adquirits anteriorment de la pujada del IPC anual, pactada i firmada, que de forma unilateral ha mantingut congelats en estos últims anys, no entenem perquè hauria d’haver-hi consens amb els nous acords a què s’han arribat amb el present comité, i que ens fan perdre drets. Pel que farem tot el que legalment estiga en la nostra mà perquè no tinguen cap recorregut possible.

També li hem fet saber, ja que el IV Acord Marc és clar sobre este tema, que no permetrem que l’empresa faça funcions que no li competixen en qüestions sobre la formación del personal, al tindre coneixement que ja està preparant treballadors de la pròpia empresa per a les tasques de classificació, que estan atribuïdes exclusivament als estibadores.

De totes formes, seguim en conversacions amb l’empresa per a poder arribar a un acostament, a fi d’evitar el conflicte.

 

D’altra banda:

Estem a l’espera de la reunió que havia prevista està setmana amb l’empresa Mediterranean Shipping Company Terminal València, S.A.U (MSC València) .

Entrevista que finalment no s’ha produït i que desconeixem els motius oficials pels que no s’ha pogut celebrar, ja que no s’han posat en contacte amb la secció per a donar cap explicació, ni dels argumentos per els que s’ha posposat, ni de, la no compareixença a la cita, encara que des de la secció tenim sospites fundades que hi han hagut pressions per part d’altres formacions sindicales per a que no se celebrara la reunió amb la nostra secció sindical.

Finalment tampoc hem pogut assentar-nos amb representants de l’empresa Noatum Ports València, S.A.U, que han argumentat problemes d’agenda, quedant a l’espera de poder concretar reunió per a la pròxima semana.

 

En tercer lloc, traslladar els companys que després de la visita de la inspectora de treball la setmana passada en la societat d’estiba, davant de la denúncia presentada per part d’una companya estibadora, sobre l’obligació imposada dels 26 jornals, s’ha donat marxa arrere en l’obligació dels dobles imposats per la societat d’Estiba i acordats en connivència amb el comité d’empresa actual, per tant, es conserva la vigència dels 21 jornals acordada i publicada en el IV Acord Marc.

En este mateix sentit, seguim atents de que es pronuncie el Tribunal de la Competència sobre els moviments d’ANESCO i que està pendent de formalitzar denúncia després de l’expedient obert a l’associació d’empreses estibadoras.

 

En quart lloc, està mateix matí abans de celebrar l’Assemblea s’ha mantingut una primera reunió amb el director de l’empresa Randstad, que gestiona el personal eventual de la societat d’estiba, per a donar-li a conéixer la nova secció sindical, presentar a part de la directiva que la conforma i posar en el seu coneixement, els que seran els companys encarregats de representar als treballadors eventuals per parts de la sección.

En este mateix àmbit dels eventuals, també hem sol·licitat al comité d’empresa, el llistat del personal actiu en Randstad, tant de prebossa com de la resta d’eventuals censats, per a verificar que criteris de contractació se seguixen en el col·lectiu d’eventuals, ja siga en (OC) Operacions Complementàries, com en (SP) Servici Públic.

 

En quint lloc, s’han tingut conversacions amb el col·lectiu de treballadors fixos d’empresa, per a l’acostament a la secció sindical, després d’interessar-se per la nova secció, obtenint el sí, dels companys de l’empresa estibadora, Terminal Marítima de Graneles,S.L. (Temagra).

Estem també a l’espera de contestació, després de mostrar gran interés per la seua banda, dels treballadors fixos de Noatum per a la seua pròxima incorporació a la Solidaritat Obrera de València.

 

Finalment, s’ha aprovat en votació, el nomenament del nou company ISIDRO SILVESTRE BARRACHINA que passarà a formar part de l’equip de treball: Comunicació Institucional i Premsa, quedant conformat de la manera següent:

ARTURO DAROCHA MANRIQUE

ISIDRO SILVESTRE BARRACHINA

 

Es recorda al col·lectiu, que dijous que ve tindrem nova assemblea, per a continuar informant de les accions i moviments que es produïsquen durant estos dies.

Es prega màxima assistència als companys.

 

 

Reunidos en asamblea hoy día 26 de julio 2018 se han tratado los temas trabajados y que había en agenda para esta pasada semana.

En primer lugar hemos trasladado a los compañeros que en la tarde de hoy a las 18:30, tenemos reunión concertada con el abogado D. Miguel Alcañiz, después de haber mantenido en varias ocasiones conversaciones de acercamiento durante estas últimas semanas, para que se ponga al frente de la representación legal dentro de la sección sindical, Solidaridad Obrera Estibadores de Valencia.

Con lo que a partir de ahora, todos los compañeros afiliados estarán cubiertos legalmente ante cualquier conflicto que se suscite entre empresas y estibadores, tanto en el ambito laboral como penal.

 

En segundo lugar hemos dado a conocer los resultados sobre las reuniones mantenidas con las diferentes empresas estibadoras.

De una parte:

La entrevista concertada con el representante de la empresa Valencia Terminal Europa, S.A que no forma parte de la asociación de empresas estibadoras (ANESCO) ha sido algo tensa, dónde se ha puesto sobre la mesa como punto de partida, que si por parte de la empresa no se han cumplido los compromisos adquiridos anteriormente de la subida del IPC anual, pactada y firmada, que de forma unilateral ha mantenido congelados en estos últimos años, no entendemos porqué habría de haber consenso con los nuevos acuerdos a los que se han llegado con el presente comité, y que nos hacen perder derechos. Por lo que haremos todo lo que legalmente esté en nuestra mano para que no tengan ningún recorrido posible.

También le hemos hecho saber, ya que el IV Acuerdo Marco es claro sobre este tema, que no vamos a permitir que la empresa haga funciones que no le competen en cuestiones sobre la formación del personal, al tener conocimiento que ya está preparando a trabajadores de la propia empresa para las tareas de clasificación, que están atribuidas exclusivamente a los estibadores.

De todas formas, seguimos en conversaciones con la empresa para poder llegar a un acercamiento, a fin de evitar el conflicto.

Por otra parte:

Estamos a la espera de la reunión que había prevista está semana con la empresa Mediterranean Shipping Company Terminal Valencia, S.A.U (MSC Valencia).

Entrevista que finalmente no se ha producido y que desconocemos los motivos oficiales por los que no se ha podido celebrar, ya que no se han puesto en contacto con la sección para dar explicación alguna, ni de los argumentos por los que se ha pospuesto, ni de, la no comparecencia a la cita, aunque desde la sección tenemos sospechas fundadas que han habido presiones por parte de otras formaciones sindicales para que no se celebrase la reunión con nuestra sección sindical.

Finalmente tampoco hemos podido sentarnos con representantes de la empresa Noatum Ports Valencia, S.A.U, que han argumentado problemas de agenda, quedando a la espera de poder concretar reunión para la próxima semana.

 

En tercer lugar, trasladar a los compañeros que tras la visita de la inspectora de trabajo la semana pasada en la sociedad de estiba, ante la denuncia presentada por parte de una compañera estibadora, sobre la obligación impuesta de los 26 jornales, se ha dado marcha atrás en la obligación de los dobles impuestos por la sociedad de Estiba y acordados en connivencia con el comité de empresa actual, por lo tanto, se conserva la vigencia de los 21 jornales acordada y publicada en el IV Acuerdo Marco.

En este mismo sentido, seguimos atentos de que se pronuncie el Tribunal de la Competencia sobre los movimientos de ANESCO y que está pendiente de formalizar denuncia tras el expediente abierto a la asociación de empresas estibadoras.

 

En cuarto lugar, está misma mañana antes de celebrar la Asamblea se ha mantenido una primera reunión con el director de la empresa Randstad, que gestiona el personal eventual de la sociedad de estiba, para darle a conocer la nueva sección sindical, presentar a parte de la directiva que la conforma y poner en su conocimiento, quienes van a ser los compañeros encargados de representar a los trabajadores eventuales por partes de la sección

En este mismo ámbito de los eventuales, también hemos solicitado al comité de empresa, el listado del personal activo en Randstad, tanto de pre-bolsa como del resto de eventuales censados, para verificar que criterios de contratación se siguen en el colectivo de eventuales, ya sea en (OC) Operaciones Complementarias, como en (SP) Servicio Público.

En quinto lugar, se han tenido conversaciones con el colectivo de trabajadores fijos de empresa, para el acercamiento a la sección sindical, tras interesarse por la nueva sección, obteniendo el sí, de los compañeros de la empresa estibadora, Terminal Maritima de Graneles,S.L. (Temagra).

Estamos también a la espera de contestación, tras mostrar gran interes por su parte, de los trabajadores fijos de Noatum para su próxima incorporación a la Solidaridad Obrera de Valencia.

Por último, se ha aprobado en votación, el nombramiento del nuevo compañero ISIDRO SILVESTRE BARRACHINA que pasará a formar parte del equipo de trabajo: Comunicación Institucional y Prensa, quedando conformado de la siguiente manera:

ARTURO DAROCHA MANRIQUE

ISIDRO SILVESTRE BARRACHINA

 

Se recuerda al colectivo, que el próximo jueves tendremos nueva asamblea, para seguir informando de las acciones y movimientos que se produzcan durante estos días.

Se ruega máxima asistencia a los compañeros.

Sección Sindical.

Solidaridad Obrera Puerto de Valencia.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *