En assemblea celebrada hui dia 19 de juliol.

Temes Tractats:
S’ha comunicat als companys de la solidaritat que ja està activat el compte bancari, i per tant, a partir de demà matí es faran efectius tots els ingressos de les quotes que estaven pendents d’ingressar-se en la secció sindical per part de la societat d’estiba, d’altra banda, també s’ha posat en coneixement al col·lectiu d’eventuals, que des de demà serà possible a tot el que ho desitge la possibilitat de formar part de la nostra secció, presentant el sol·licite a la finestra de (Randstad) per a fer efectiva l’afiliació al sindicat.

També s’ha volgut traslladar els companys del col·lectiu, que esta setmana hem tingut un primer acostament amb algunes de les empreses estibadoras que operen al nostre Port, on se’ls ha explicat els motius de la creació de la nostra secció sindical, fer-los saber que som gent seriosa, que tenim conviccions fermes en el nostre projecte, que comptem amb gent preparada amb una trajectòria sindical extensa i destacada, per a fer-los arribar la nostra disposició sobre les tasques efectives del moll i per a conéixer qual era la seua.

En relació a açò, hem de avançar-vos que esta setmana que ve estan previstes reunions amb diverses d’eixes empreses que estan disposades a assentar-se amb la secció sindical per a mantindre conversacions fluidas entre les dos parts, a fi d’arribar a un consens sobre la problemàtica que en estos moments ens afecta.

També hem manifestat que ahir es persone en la societat d’estiba la representant legal de Magistratura de Treball per a interessar-se i saber de primera mà qual és la situació actual en què es troben les tasques d’Estiba/Desestiba, per a informar que hi ha factors que estan incomplint el IV Acord Marc que encara està en vigor, i que s’han de posar solucions per a rectificar dita problemàtica a fi de no tindre problemes legals.

S’ha acordat en votació a mà alçada, la compra d’adhesius per a la secció, l’encuny per als documents oficials que es generen, i la posada en marxa de la creació del carnet d’afiliacions.

Per un altre costat ens hem posat en contacte amb el Diari Transport XXI, vam estar parlant amb ells sobre el tema que va eixir publicat en el seu diari fa unes setmanes sobre l’expedient obert per competència i la problemàtica generada en el Port de Sagunt per part de l’empresa Transports Alonso Salcedo (TAS) i les males praxis de competència deslleial que ha posat en practica esta empresa en el dit Port.

I finalment en la secció estem d’enhorabona per haver superat amb escreix les expectatives generades per la gran captació i acostament de companys a la solidaritat donat el període estival en què ens trobem, hi ha dia de hui hem aconseguit la xifra de més de 150 companys afiliats amb la satisfacció que això ens produïx, i altres tantes que encara estan pendents de formalitzar-se des de la societat d’estiba.

Donar-vos les gràcies per la vostra assistència, disposició i interés cap al nostre/el vostre projecte, recordar-vos que la setmana que ve tornarem a tindre una altra assemblea informativa, vos anirem informant pels canals previst per a això.

En asamblea celebrada hoy día 19 de julio.

temas tratados:
Se ha comunicado a los compañeros de la solidaridad que ya está activada la cuenta bancaria, y por tanto, a partir de mañana se harán efectivos todos los ingresos de las cuotas que estaban pendientes de ingresarse en la sección sindical por parte de la sociedad de estiba, por otro lado, también se ha puesto en conocimiento al colectivo de eventuales, que desde mañana será posible a todo el que lo desee la posibilidad de formar parte de nuestra sección, presentando el solicito en ventanilla (Randstad) para hacer efectiva la afiliación al sindicato.

También se ha querido trasladar a los compañeros del colectivo, que esta semana hemos tenido un primer acercamiento con algunas de las empresas estibadoras que operan en nuestro Puerto  seria, que tenemos convicciones firmes en nuestro proyecto, que contamos con gente preparada con una trayectoria sindical extensa y destacada, para hacerles llegar nuestra disposición sobre las tareas efectivas del muelle y para conocer cual era la suya.

En relación a esto, tenemos que avanzaros que esta próxima semana están previstas reuniones con varias de esas empresas que están dispuestas a sentarse con la sección sindical para mantener conversaciones fluidas entre las dos partes, a fin de llegar a un consenso sobre la problemática que en estos momentos nos afecta.

También hemos manifestado que ayer se persono en la sociedad de estiba la representante legal de Magistratura de Trabajo para interesarse y saber de primera mano cual es la situación actual en la que se encuentran las tareas de Estiba/Desestiba, para poner en conocimiento que hay factores que están incumpliendo el IV Acuerdo Marco que aún está en vigor, y que se deben poner soluciones para rectificar dicha problemática con el fin de no tener problemas legales.

Se ha acordado en votación a mano alzada, la compra de adhesivos para la sección, el cuño para los documentos oficiales que se generen, y la puesta en marcha de la creación del carnet de afiliaciones.

Por otro lado nos hemos puesto en contacto con el Diario Transporte XXI, estuvimos hablando con ellos sobre el tema que salió publicado en su diario hace unas semanas sobre el expediente abierto por competencia y la problemática generada en el Puerto de Sagunto por parte de la empresa Transportes Alonso Salcedo (TAS) y las malas praxis de competencia desleal que ha puesto en practica esta empresa en dicho Puerto.

Y por último en la sección estamos de enhorabuena por haber superado con creces las expectativas generadas por la gran captación y acercamiento de compañeros a la solidaridad dado el periodo estival en el que nos encontramos, ha día de hoy hemos alcanzado la cifra de más de 150 compañeros afiliados con la satisfacción que ello nos produce, y otras tantas que aún están pendientes de formalizarse desde la sociedad de estiba.

Daros las gracias por vuestra asistencia, disposición e interés hacia nuestro/vuestro proyecto, recordaros que la próxima semana volveremos a tener otra asamblea informativa, os iremos informando por los canales previstos para ello.

Sección Sindical.
Solidaridad Obrera Puerto de Valencia.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *