Asamblea celebrada hoy dia 6 Septiembre 2018

 

 

 

 

 

Assemblea celebrada hui en dia 6 Setembre 2018
 
 
Ens hem trobat a la volta del període vacional amb una gran decepció en quant que algunes de les entrevistes que
teníem pendents amb part de les empreses estibadoras, més concretament amb una d’elles que en principi
ometrem per a no hagen majors coaccions cap a ella, al saber que han rebut pressions perquè no es puguen reunir
amb la nostra taula de treball, declinat l’assentar-se amb nosaltres de moment per a poder continuar amb les
converses que es van començar fa un mes amb la nostra secció, tot açò ocorre després del començament de la
campanya de desprestigi que s’acosta per part d’altres sindicats cap a nosaltres donat el període preelectoral en
què ens trobem, però no per això deixarem de continuar intentant per la nostra part el poder arribar a mantindre
en algun moment eixe acostament i que es puguen continuar amb les dites reunions.
¡Seguirem amb la nostra labor a pesar de tot!
 
Després d’estos esdeveniments esta setmana també ens hem vist obligats a mantindre algunes reunions per part
de les taules de treball de la secció sindical amb les autoritats, per a fer-los saber quals són els motius de la
creació del nostre sindicat, en el sentit de tranquil·litzar-los en quant a les nostres postures, ja que s’han abocat
molts falsos testimonis sobre les raons per a les que es crec fa ja un poc més d’un mes la nostra secció sindical, els
nostres valors impliquen solidaritat, treball i per descomptat lluita pels nostres drets.
 
 
D’altra banda, ahir va estar present en les instal·lacions de la societat d’estiba el lletrat de Solidaritat Obrera per
primera vegada com estava previst per a començar amb les seues tasques dins de la secció, després de mantindre
reunió durant una hora aproximadament amb diversos companys que necessitaven aclarir alguns dubtes legals
sorgides després dels últims esdeveniments succeïts dins de la S.E. i que porten a confusió a una bona part del
col·lectiu.

Després de donar per acabades les visites dels companys va tindre lloc amb la taula de treball la celebració de la
nostra reunió amb el lletrat, on se li va exposar per part de la taula la necessitat d’emprendre accions legals sobre
els pactes aprovats per l’actual comité d’empresa i les empreses estibadoras al vulnerar de facto l’actual acord
marc vigent, en este sentit li hem trasalado que un d’eixos temes és també la falta de comissions de seguiment que
estan pactades i aprovades dins del IV Acord Marc davant de qualsevol modificació de les tasques i que amb els
últims compromisos firmats per part del comité d’empresa no s’estan posant en practica les dites comissions, fent
que tots estos acords estiguen vulnerant el vigent Acord Marco, per la qual cosa entenem que hem de prendre les
mesures oportunes a bé de poder esmenar esta situació, per tant anem exercir sobre tals actuacions el dret
d’impugnació dels dits pactes, per la qual cosa es van a tramitar les corresponents accions necessàries davant
de l’autoritat competent.
 
Es recorda als companys que necessiten parlar amb l’advocat, que la setmana que ve s’avança la seua visita a les
instal·lacions de sevasa per al dimarts, al traslladar-nos que per motius laborals no podrà fer acte de presència
dijous que ve.
 
 
La taula de treball del col·lectiu d’eventuals ens ha traslladat que dijous que ve tenen reunió concertada amb el
responsable de la bossa, per a millorar les condicions de contractació en el sentit que fa unes setmanes ja es va
exposar als companys, on no és possible que companys d’eixe col·lectiu no facen a penes jornals i altres estiguen
desbordats de faena, amb el consegüent conflicte que es genera per això, per este motiu la setmana que ve una
vegada finalitzada l’assemblea es mantindrà la dita reunió a fi d’intentar esmenar este problema i que entren
tots els companys del col·lectiu eventual a formar part de la mateixa roda de tasques.
 
 
Durant esta setmana la taula de treball de comunicació ha mantingut converses telefòniques amb diversos diaris
especialitzats en el nostre sector a nivell local i nacional, fruit de les dites conversacions volem comunicar als
companys que tenim planificada la visita d’uns dels columnistes d’estos diaris per a dijous que ve a les 9:30 dins
de l’assemblea que hi ha programada com cada setmana en el recinte que la societat d’estiba té habilitat per a les
seccions sindicals, on podran presenciar la forma de treballar del sindicat (com assembleari) , per un altre costat
se’ls exposarà els temes que seran tractats en estos pròxims mesos des de la secció sindical i finalment per a
donar-los a conéixer la nostra candidatura a les futures eleccions al comité d’empresa del Port de València.
 
 
Recordar a tots els afiliats i simpatitzants de la Solidaritat Obrera del Port de València que la setmana que ve
hi haja la màxima assistència possible, ja que és convenient la presència de la major part del col·lectiu al ser
de vital importància els temes que es van tractar, l’assemblea informativa donarà començament a les 9:30h. pel
que es prega màxima puntualitat.
 
 
Una salutació ben cordial.

 


Asamblea celebrada hoy día 6 Septiembre 2018
 
 
Nos hemos encontrado a la vuelta de el periodo vacional con una gran decepción en cuánto a que algunas de las
entrevistas que teníamos pendientes con parte de las empresas estibadoras, más concretamente con una de ellas
que en principio vamos a omitir para no hayan mayores coacciones hacia ella, al saber que han recibido presiones
para que no se puedan reunir con nuestra mesa de trabajo, declinado el sentarse con nosotros de momento para
poder continuar con las conversaciones que se comenzaron hace un mes con nuestra sección, todo esto ocurre
tras el comienzo de la campaña de desprestigio que se avecina por parte de otros sindicatos hacia nosotros dado
el período pre-electoral en el que nos encontramos, pero no por ello vamos a dejar de seguir intentando por
nuestra parte el poder llegar a mantener en algún momento ese acercamiento y que se puedan continuar con
dichas reuniones.
¡Seguiremos con nuestra labor a pesar de todo!

Tras estos acontecimientos esta semana también nos hemos visto obligados a mantener algunas reuniones por
parte de las mesas de trabajo de la sección sindical con las autoridades, para hacerles saber cuales son los motivos
de la creación de nuestro sindicato, en el sentido de tranquilizarlos en cuánto a nuestras posturas, ya que se han
vertido muchos falsos testimonios acerca de las razones para las que se creo hace ya algo más de un mes nuestra
sección sindical, nuestro valores implican solidaridad, trabajo y por supuesto lucha por nuestros derechos.
 
 
Por otra parte, ayer estuvo presente en las instalaciones de la sociedad de estiba el letrado de Solidaridad Obrera
por primera vez como estaba previsto para comenzar con sus tareas dentro de la sección, tras mantener reunión
durante una hora aproximadamente con varios compañeros que necesitaban aclarar algunas dudas legales
surgidas tras los últimos acontecimientos acaecidos dentro de la S.E. y que llevan a confusión a una buena parte
del colectivo.
 
Tras dar por acabadas las visitas de los compañeros tuvo lugar con la mesa de trabajo la celebración de nuestra
reunión con el letrado, dónde se le expuso por parte de la mesa la necesidad de emprender acciones legales
sobre los pactos aprobados por el actual comité de empresa y las empresas estibadoras al vulnerar de facto el
actual acuerdo marco vigente, en este sentido le hemos trasalado que uno de esos temas es también la falta de
comisiones de seguimiento que están pactadas y aprobadas dentro del IV Acuerdo Marco ante cualquier
modificación de las tareas y que con los últimos compromisos firmados por parte del comité de empresa no se
están poniendo en practica dichas comisiones, haciendo que todos estos acuerdos estén vulnerando el vigente
Acuerdo Marco, por lo que entendemos que debemos tomar las medidas oportunas a bien de poder enmendar
esta situación, por lo tanto vamos ejercer sobre tales actuaciones el derecho de impugnación de dichos pactos,
por lo que se van a tramitar las correspondientes acciones necesarias ante la autoridad competente.
 
Se recuerda a los compañeros que necesiten hablar con el abogado, que la semana que viene se adelanta su visita
a las instalaciones de sevasa para el martes, al trasladarnos que por motivos laborales no podrá hacer acto de
presencia el próximo jueves.
 
 
La mesa de trabajo del colectivo de eventuales nos ha trasladado que el próximo jueves tienen reunión
concertada con el responsable de la bolsa, para mejorar las condiciones de contratación en el sentido que hace
unas semanas ya se expuso a los compañeros, dónde no cabe que compañeros de ese colectivo no hagan apenas
jornales y otros estén desbordados de faena, con el consiguiente conflicto que se genera por ello, por este motivo
la próxima semana una vez finalizada la asamblea se mantendrá dicha reunión a fin de intentar subsanar este
problema y que entren todos los compañeros del colectivo eventual a formar parte de la misma rueda de tareas.
 
 
Durante esta semana la mesa de trabajo de comunicación ha mantenido conversaciones telefónicas con varios
diarios especializados en nuestro sector a nivel local y nacional, fruto de dichas conversaciones queremos
comunicar a los compañeros que tenemos planificada la visita de unos de los columnistas de estos diarios para el
próximo jueves a las 9:30 dentro de la asamblea que hay programada como cada semana en el recinto que la
sociedad de estiba tiene habilitado para las secciones sindicales, dónde podrán presenciar la forma de trabajar del
sindicato (como asambleario), por otro lado se les expondrá los temas que van a ser tratados en estos próximos
meses desde la sección sindical y por último para darles a conocer nuestra candidatura a las futuras elecciones al
comité de empresa del Puerto de Valencia.
 
 
Recordar a todos los afiliados y simpatizantes de la Solidaridad Obrera del Puerto de Valencia que la próxima
semana haya la máxima asistencia posible, puesto que es conveniente la presencia de la mayor parte del
colectivo al ser de vital importancia los temas que se van tratar, la asamblea informativa dará comienzo a las
9:30h. por lo que se ruega máxima puntualidad.
 
 
Un cordial saludo.
 
 
Sección Sindical.
Solidaridad Obrera Estibadores Puerto de Valencia.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *