ASAMBLEA CELEBRADA 30 AGOSTO 2018

 

 

 

 

 

 

En l’assemblea de hui en dia 30 agost 2018 principalment s’ha desenrotllat la contractació del lletrat per a la
secció sindical, ja que estem acabant el període de vacances i seguim a l’espera de poder  progressar sobre els
temes que tenim pendents en les taules de treball de les diferents àrees de la secció.

Hui ha sigut rubricat el contracte que unix la secció sindical Solidaritat Obrera amb el lletrat D. Miguel A. per
la directiva en presència de l’assemblea, tenint una duració inicial de 4 mesos que unirà a les dos parts fins a
final de desembre del 2018, podent ser renovat de comú acord entre les parts.

Una vegada transcorregut este període i tenint dades objectives sobre les tasques desenrotllades es convocarà
als afiliats on decidiran en assemblea si continuem amb els seus servicis o al contrari es dóna per finalitza la
relació entre ambdós parts.

El lletrat D. Miguel A. començarà les seues tasques d’assessorament jurídic al capdavant de la secció el primer
dimecres d’este mes de setembre, dit assessorament tindrà caràcter general prestant els seus servicis al sindicat
i els seus afiliats d’una manera telefònica o presencial, esta última serà una vegada per setmana en l’edifici que
la Societat d’Estiba (SEVASA) té disposat per a les seccions sindicals d’Estibadors en el Port de València,
acordant que siga cada dijous al matí, si bé podria ser canviat per un altre dia de la setmana pel lletrat atenent a
les seues obligacions professionals.

El present contracte de treball amb l’advocat ho tindrà en el seu poder el secretari de la secció fins que podem
gaudir del despatx que tenim sol·licitat en la Societat d’Estiba, per si algun company desitja veure quals son los
emoluments que s’han acordat abonar i que hui hem traslladat als companys assistents a l’assemblea i ratificats
posteriorment.

D’altra banda el company responsable de l’àrea de propaganda Sr. Manolo ha traslladat a l’assemblea que la
setmana que ve ens entregarà els pressupostos que està negociant amb unes quantes empreses per als carnets i
els cordons dels porta targetes que tenim encarregats, una vegada es concreten les ofertes, estudiar-les,
traslladar-les a l’assemblea i decidir per qual d’ella ens decantem.

Informar els companys que s’està implantant el grup de telegram Solidaritat Obrera Estibadors València per a
mantindre informats tots els afiliados de manera més personal sobre els actes i convocatòries que la secció
programe,  el motiu pel qual no ha pogut posar-se en marxa abans ha sigut per que el company J. Manuel hi ha
estés que desenvolupar una àrdua tasca per a recopilar les dades necessàries dels companys,  d’esta manera en
breu se vos ira subscrivint dins del grup esperant que a la major brevetat este a ple funcionament, si qualsevol
afiliat tinguera algun dubte per a la instal·lació de l’app o del seu maneig, només ha de posar-se en contacte amb
la secció i el company de l’àrea d’informàtica vos instal·larà dita aplicació.

Es recorda als companys que dijous que ve continuarem com cada setmana amb les assemblees informatives per
a informar dels esdeveniments sorgits durant estos dies.

Una salutació cordial.


En la asamblea de hoy día 30 agosto 2018 principalmente se ha desarrollado la contratación del letrado para la
sección sindical, puesto que estamos terminando el periodo de vacaciones y seguimos a la espera de poder
progresar sobre los temas que tenemos pendientes en las mesas de trabajo de las diferentes áreas de la sección.

Hoy ha sido rubricado el contrato que une la sección sindical Solidaridad Obrera con el letrado D. Miguel A. por
la directiva en presencia de la asamblea, teniendo una duración inicial de 4 meses que unirá a las dos partes hasta
final de diciembre del 2018, pudiendo ser renovado de común acuerdo entre las partes.

Una vez transcurrido este periodo y teniendo datos objetivos acerca de las tareas desarrolladas se convocará a
los afiliados dónde decidirán en asamblea si continuamos con sus servicios o por el contrario se da por finaliza la
relación entre ambas partes.

El letrado D. Miguel A. comenzará sus tareas de asesoramiento jurídico al frente de la sección el primer miércoles
de este mes de septiembre, dicho asesoramiento tendrá carácter general prestando sus servicios al sindicato y
sus afiliados de una manera telefónica o presencial, esta última será una vez por semana en el edificio que la
Sociedad de Estiba (SEVASA) tiene dispuesto para las secciones sindicales de Estibadores en el Puerto de
Valencia, acordando que sea cada jueves por la mañana, si bien podría ser cambiado por otro día de la semana por
el letrado atendiendo a sus obligaciones profesionales.

El presente contrato de trabajo con el abogado lo tendrá en su poder el secretario de la sección hasta que
podamos disfrutar del despacho que tenemos solicitado en la Sociedad de Estiba, por si algún compañero desea
ver cuales son los emolumentos que se han acordado abonar y que hoy hemos trasladado a los compañeros
asistentes a la asamblea y ratificados posteriormente.

Por otra parte el compañero responsable del área de propaganda Sr. Manolo ha trasladado a la asamblea que la
próxima semana nos entregará los presupuestos que está negociando con varias empresas para los carnets y los
cordones de los porta tarjetas que tenemos encargados, una vez se concreten las ofertas, estudiarlas, trasladarlas
a la asamblea y decidir por cual de ella nos decantamos.

Informar a los compañeros que se está implantando el grupo de telegram Solidaridad Obrera Estibadors Valencia
para mantener informados a todos los afiliados de manera más personal sobre los actos y convocatorias que la
sección programe,  el motivo por el que no ha podido ponerse en marcha antes ha sido por que el compañero
J. Manuel ha tendido que desarrollar una ardua tarea para recopilar los datos necesarios de los compañeros,
de este modo en breve se os ira suscribiendo dentro del grupo esperando que a la mayor brevedad este a pleno
funcionamiento, si algún afiliado tuviese alguna duda para la instalación de la app o de su manejo, sólo tiene que
ponerse en contacto con la sección y el compañero del área de informática os instalará dicha aplicación.

 

Se recuerda a los compañeros que el próximo jueves continuaremos como cada semana con las asambleas
informativas para informar de los acontecimientos surgidos durante estos días.

Un saludo cordial.

Sección Sindical.
Solidaridad Obrera Puerto de Valencia.

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *