Asamblea celebrada hoy dia 13 Septiembre 2018

 

 

 

 

 

 

Assemblea celebrada hui en dia 13 Setembre 2018

· S’ha traslladat a tots els companys que per primera vegada han assistit a l’assemblea tant del col·lectiu eventual
com dels fixos que tots som iguals dins de la secció sindical. Que la totalitat de les quotes i en el seu moment de
les hores sindicals aniran al bot de tots, que seran de caràcter públic per als afiliats com està disposat en els
nostres estatuts i per tant els comptes estaran obertes per a qualsevol que desitge veure, per a això tan sols és
necessari contactar amb els responsables de l’àrea d’administració Fernando S. o Pablo G.
Sent per al col·lectiu d’eventuals 10€ la quota en el període de més càrrega de treball (Estival i Nadal) i per a
la resta de l’any 5€, en quant per al col·lectiu de fixos la quota quedava fixada en 15€.
Tot açò va ser aprovat per l’assemblea.

· També s’ha posat de manifest que ja tenim treballant en la secció al lletrat D. Miguel A. per si tenen qualsevol
dubte o problema, perquè puguen traslladar-se l’a ell els dies que es persone en la societat d’estiba.

· Per un altre costat hem volgut informar dels companys que ja està tenint repercussió nostra labor, inclusivament
fora de la nostra comunitat autònoma, ja que hi han hagut acostaments esta mateixa setmana amb un enllaç del
Port d’Almeria, interessant-se sobre el nostre treball per a implantar també este projecte alli, tindrem en breu
reunió amb els companys del Port de Sagunt, igualment amb els companys del Port de Tarragona que també estan
interessats en la nostra tasca, motivats per l’esdevindre dels esdeveniments, ja que ens han fet saber que estan
totalment en desacord de com s’està portant tot el procés de l’estiba per part de l’actual sindicat majoritari.

I més quan tots els mitjans de comunicació dedicats s’estan fent eco que ve un boom econòmic al nostre país,
derivat dels moviments de població que s’estan produint a Europa cap al sud, amb el es té previsió que es duplique
el volum de faena en els Ports, però no obstant això s’està venent per part d’alguns actors interessats que és
necessari l’abaratiment dels costos.

· En un altre orde el dimecres dia 12 setembre 2018 es van rebre els poders que ens atorga la confederació
nacional enviats des de Madrid a la nostra secció sindical, els dits poders són de caràcter general per a poder
personar-se en pleits a nom del sindicat, açò vol dir, que no és exclusivament per a representació dins del
col·lectiu, sinó que es podrà presentar per a qualsevol litigi personal dels nostres afiliats.

La confederació de Madrid s’han encarregat de passar-ho per la notaria sense cap cost cap a nosaltres, des d’ací,
donar-los les gràcies pel treball que estan realitzant amb nosaltres i agrair-los l’esforç que estan fent per la labor
que comporta el muntar una nova secció.

· Sobre el tema de les primàries comentar que tenim actualment un total de 17 companys inscrits en el procés de
primàries de la Solidaritat Obrera per a la selecció de candidats a delegats del comité d’empresa, però hem
d’al·ludir a la resta de companys que ens fan falta un mínim de 23 inscrits que és allò que s’ha establit per llei per
a cobrir tots els llocs necessaris de la candidatura, recordar aquells companys del col·lectiu de fixos que estiguen
en disposició de presentar-se a les primàries i vullguen formar part de la candidatura que heu d’acudir a
l’assemblea dijous que ve presentant fotocòpia del D.N.I. i fotografia recent, o bé, posar-se en contacte amb el
company de campanya Borja R.

· En un altre sentit s’ha informat els companys que després de revisar diferents pressupostos presentats a
la secció sindical per unes quantes impremtes sobre els carnets, hem donat el vist i plau al pressupost de
l’empresa (JOGUI SL) per a efectuar la compra de 300 carnets, amb un cost per unitat que serà de 3,65€ i un
muntant total de la factura per valor de 1.095€
S’ha portat a votació de conformitat i acceptació la compra dels carnets als companys, quedant aprovat per
unanimitat en assemblea.

· En un altre orde de coses dimarts passat va estar en la societat d’estiba el lletrat de la secció mantenint
reunió amb diversos companys de les diferents taules de treball i amb altres per a tractar sobre temes d’àmbit
personal en relacions laborals, d’altra banda també va mantindre reunió amb el company Isidro S. per a
intercanviar informació i preparar les estratègies que s’ha de seguir sobre com afrontar la imminent presentació
de la denúncia sobre la revocació dels acords que s’han subscrit per part de l’actual comité d’empresa, en els que
el lletrat ha estat treballant estes últimes setmanes, i que s’estan preparant per a posar-les en marxa tan
ràpidament com siga possible. En este sentit, segurament la setmana que ve tinguem ja notícies sobre açò i podem
traslladar els companys en l’assemblea com se’n va a procedir.

Cal recordar que el lletrat estarà present dijous que ve en l’assemblea i després d’ella disposarà amb els companys
que necessiten dels seus servicis per a qualsevol aclariment.

· Hui també hem tingut el plaer de rebre la visita del periòdic líder del sector logístic i transport a nivell nacional
(Diari Transporte XXI) https://www.transportexxi.com/

Diari amb una llarga trajectòria i experiència dins del sector que ha tingut a bé acostar-se a l’assemblea per a
conéixer de primera mà nostre projecte i departir durant mitja hora aproximadament amb ells dels temes que ens
preocupen i ens porten a presentar la nostra candidatura a les eleccions del comité d’empresa de la societat
d’estiba (SEVASA) que es van a celebrar en uns mesos.
Se li ha presentat al grup de treball que conforma la secció, han pres algunes instantànies de la formació sindical i
ens hem emplaçat per a noves entrevistes amb ells en les pròximes setmanes, ens han fet saber que estaran
pendents de les accions que posem en marxa i que per la seua banda tindrem un altaveu en el seu diari.
La notícia de la seua visita serà publicada en la web del diari i en les seues xarxes socials.

En les pròximes setmanes tindrem presència d’altres diaris entre ells Ports i Navilieres que ja s’ha tingut contacte
amb ells, i ens han comunicat que volen mantindre reunions periòdiques amb la nostra formació per a conéixer els
moviments que s’estan produint i si és possible acudir alguna assemblea.

· A preguntes formulades pels companys eventuals sobre el dret a paraula i vot:
Se’ls ha aclarit el dubte que molts tenien comentant-los que en l’assemblea tots tenen el dret de paraula com
garantixen els nostres estatuts, però en les votacions evidentment com també està reflectit és necessari estar
afiliat a la secció sindical.

· Finalment recordar als companys que continuem rebent pressions per part de diferents contendents d’altres
seccions sindicals als nostres afiliats, tant en xarxes socials com personalment, es prega no entrar en
provocacions que l’única cosa que busquen és generar conflicte entre nosaltres, s’està treballant en este sentit
amb el lletrat per si s’haguera de posar en marxa alguna acció legal respecte d’això.

Cal recordar als companys que la setmana que ve tindrem assemblea com cada dijous, es prega màxima
assistència.

Una salutació


Asamblea celebrada hoy día 13 Septiembre 2018

· Se ha trasladado a todos los compañeros que por primera vez han asistido a la asamblea tanto del colectivo
eventual como de los fijos que todos somos iguales dentro de la sección sindical.
Que la totalidad de las cuotas y en su momento de las horas sindicales irán al bote de todos, que serán de
caracter público para los afiliados como está dispuesto en nuestros estatutos y por lo tanto las cuentas estarán
abiertas para cualquiera que desee verlas, para ello tan sólo es necesario contactar con los responsables del
área de administración Fernando S. o Pablo G.
Siendo para el colectivo de eventuales 10€ la cuota en el período de más carga de trabajo (Estival y Navidad)
y para el resto del año 5€, en cuánto para el colectivo de fijos la cuota quedaba fijada en 15€.
Todo esto fue aprobado por la asamblea.

· También se ha puesto de manifiesto que ya tenemos trabajando en la sección al letrado D. Miguel A.
por si tienen cualquier duda o problema, para que puedan trasladarse lo a él los días que se persone en la
sociedad de estiba.

· Por otro lado hemos querido poner en conocimiento de los compañeros que ya está teniendo repercusión
nuestra labor, inclusive fuera de nuestra comunidad autónoma, puesto que han habido acercamientos esta misma
semana con un enlace del Puerto de Almeria, interesándose sobre nuestro trabajo para implantar también este
proyecto allí, tendremos en breve reunión con los compañeros del Puerto de Sagunto, igualmente con los
compañeros del Puerto de Tarragona que también están interesados en nuestra tarea, motivados por el devenir
de los acontecimientos, ya que nos han hecho saber que están totalmente en desacuerdo de como se está
llevando todo el proceso de la estiba por parte del actual sindicato mayoritario.

Y más cuándo todos los medios de comunicación dedicados se están haciendo eco de que viene un boom
económico en nuestro país, derivado de los movimientos de población que se están produciendo en Europa hacia
el sur, con lo se tiene previsión de que se duplique el volumen de faena en los Puertos, pero sin embargo se está
vendiendo por parte de algunos actores interesados que es necesario el abaratamiento de los costes.

· En otro orden el miércoles día 12 septiembre 2018 se recibieron los poderes que nos otorga la confederación
nacional enviados desde Madrid a nuestra sección sindical, dichos poderes son de carácter general para poder
personarse en pleitos a nombre del sindicato, esto quiere decir, que no es exclusivamente para representación
dentro del colectivo, sino que se podrá presentar para cualquier litigio personal de nuestros afiliados.

La confederación de Madrid se han encargado de pasarlo por la notaría sin coste alguno hacia nosotros, desde
aquí, darles las gracias por el trabajo que están realizando para con nosotros y agradecerles el esfuerzo que están
haciendo por la labor que conlleva el montar una nueva sección.

· Sobre el tema de las primarias comentar que tenemos actualmente un total de 17 compañeros inscritos en el
proceso de primarias de la Solidaridad Obrera para la selección de candidatos a delegados del comité de
empresa, pero hemos de aludir al resto de compañeros que nos hacen falta un mínimo de 23 inscritos que es lo
establecido por ley para cubrir todos los puestos necesarios de la candidatura, recordar aquellos compañeros del
colectivo de fijos que estén en disposición de presentarse a las primarias y quieran formar parte de la candidatura
que debéis acudir a la asamblea el próximo jueves presentando fotocopia del D.N.I. y fotografía reciente, o bien,
ponerse en contacto con el compañero de campaña Borja R.

· En otro sentido se ha informado a los compañeros que tras revisar diferentes presupuestos presentados a la
sección sindical por varias imprentas acerca de los carnets, hemos dado el visto bueno al presupuesto de la
empresa (JOGUI SL) para efectuar la compra de 300 carnets, con un coste por unidad  que será de 3,65€  y un
montante total de la factura por valor de 1.095€
Se ha llevado a votación de conformidad y aceptación la compra de los carnets a los compañeros, quedando
aprobado por unanimidad en asamblea.

· En otro orden de cosas el pasado martes estuvo en la sociedad de estiba el letrado de la sección manteniendo
reunión con varios compañeros de las diferentes mesas de trabajo y con otros para tratar sobre temas de ámbito
personal en relaciones laborales, por otra parte también mantuvo reunión con el compañero Isidro S. para
intercambiar información y preparar las estrategias a seguir acerca de como afrontar la inminente presentación
de la denuncia sobre la revocación de los acuerdos que se han suscrito por parte del actual comité de empresa,
en los que el letrado ha estado trabajando estas últimas semanas, y que se están preparando para ponerlas en
marcha a la mayor brevedad posible. En este sentido, seguramente la próxima semana tengamos ya noticias
acerca de esto y podamos trasladar a los compañeros en la asamblea como se va a proceder.

Recordar que el letrado estará presente el próximo jueves en la asamblea y tras ella dispondrá con los
compañeros que necesiten de sus servicios para cualquier aclaración.

· Hoy también hemos tenido el placer de recibir la visita del periódico líder del sector logístico y transporte a nivel
nacional (Diario Transporte XXI)  https://www.transportexxi.com/

Diario con una larga trayectoria y experiencia dentro del sector que ha tenido a bien acercarse a la asamblea
para conocer de primera mano nuestro proyecto y departir durante media hora aproximadamente con ellos de los
temas que nos preocupan y nos llevan a presentar nuestra candidatura a las elecciones del comité de empresa
de la sociedad de estiba (SEVASA) que se van a celebrar en unos meses.
Se le ha presentado al grupo de trabajo que conforma la sección, han tomado algunas instantáneas de la
formación sindical y nos hemos emplazado para nuevas entrevistas con ellos en las próximas semanas, nos han
hecho saber que estarán pendientes de las acciones que pongamos en marcha y que por su parte tendremos un
altavoz en su diario.
La noticia de su visita será publicada en la web del diario y en sus redes sociales.

En las próximas semanas tendremos presencia de otros diarios entre ellos Puertos y Navieras que ya se ha tenido
contacto con ellos, y nos han comunicado que quieren mantener reuniones periódicas con nuestra formación
para conocer los movimientos que se están produciendo y si es posible acudir alguna asamblea.

· A preguntas formuladas por los compañeros eventuales sobre el derecho a palabra y voto:

Se les ha aclarado la duda  que muchos tenían comentandoles que en la asamblea todos tienen el derecho de
palabra como garantizan nuestros estatutos, pero en las votaciones evidentemente como también está reflejado
es necesario estar afiliado a la sección sindical.

· Por último recordar a los compañeros que seguimos recibiendo presiones por parte de diferentes contendientes
de otras secciones sindicales a nuestros afiliados, tanto en redes sociales como personalmente, se ruega no entrar
en provocaciones que lo único que buscan es generar conflicto entre nosotros, se está trabajando en este sentido
con el letrado por si se tuviese que poner en marcha alguna acción legal al respecto.

Recordar a los compañeros que la próxima semana tendremos asamblea como cada jueves, se ruega máxima
asistencia.

Un saludo

Seccion Sindical.
Solidaridad Obrera Estibadores Puerto de Valencia.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *