Reunits en assemblea hui en dia 2 d'agost 2018
Reunits en assemblea hui en dia 2 d’agost 2018 comuniquem al conjunt dels companys assistents, els temes de treball que durant esta setmana s’han desenvolupat.

*- Societat Estiba:
      ·La passada setmana l’antic gerent de la societat d’estiba del Port de València va ser destituït per motius que
encara desconeixem, donat que la societat d’estiba no ha sigut molt clara en esta qüestió, estem a l’espera de conéixer el seu predecessor en el càrrec, que d’altra banda, estem citats amb ell demà dia 3 on ens coneixerem i podrem mantindre una primera conversació per a saber de primera mà els projectes que té cap al col·lectiu, i traslladar-li la necessitat de tindre el nostre propi local per a la secció dins de les instalaciones de la societat d’estiba, en tant que amb l’antic gerent després de mantindre diverses entrevistes ens ha sigut negada en reiterades ocasions.

       ·Esta setmana hem pogut parlar amb un representant de la Consignataria (MSC) reunió que teníem pendent de setmanes arrere, ens va traslladar que en breu, una vegada tinga tancat i programat els canvis d’esbosses ens convocarà per a mantindre conversació i consulta amb la nostra secció, en la que intentarem negociar alguns aspectes de les tasques del col·lectiu, sabem de primera mà, per les conclusions de la xarrada que vam mantindre, que la seua intenció és recolzar les nostres propostes, donat els camins que estan prenent les tasques després dels últims acords pactats.

       ·També hem mantingut contacte amb representants de diferents seccions sindicals de la societat d’estiba, i exceptuant una, que extraoficialment recolza alguns aspectes de les nostres propostes i que en principi podríem treballar en això, la resta no pareix estar compromesa, entenem que no vullguen participar ja que són part firmant d’estes últims acords presentats, encara que no entenem la seua falta de compromís amb el col·lectiu de l’Estiba ja que estos acords ens acosten a una mala gestió de les tasques.

*- Contractació Advocat:
       ·Se ha traslladat al companys les converses mantingudes durant la passada visita al despatx de l’advocat D. Miguel Alcanyís, on ens va donar a conéixer el seu treball, fent-nos percebre que és un col·legiat molt actiu en qüestions socials, involucrat en temes laborals amb una llarga experiència en este camp, amb una gran predisposició per a treballar junt amb la secció en tots els temes laborals i legals que els companys necessiten, de fet hui, D. Miguel ha tingut l’amabilitat d’assistir a l’assemblea per a conéixer de primera mà quals són les nostres reivindicacions, quin, el projecte que pretenem portar a bon port, i perquè el col·lectiu poguera conéixer-li personalment.

Finalment i per unanimitat ha sigut aprovat en votació pels companys assistents a l’assemblea, que a partir del mes de setembre comence a treballar per a la secció de la Solidaritat Obrera
del Port de València, una vegada passat el període vacacional, on cada dijous estarà en les instal·lacions de la societat d’estiba, (esperem que prompte en el nostre despatx) per a atendre    qualsevol qüestió al col·lectiu de la secció.


*- Denúncia:
       ·Se ha pres la decisió de presentar denúncia contra la responsable de l’àrea de formació, per permetre la contínua ingerència de les empreses Estibadoras quant al tema de l’asdiestrament de coordinadors fora de la societat d’estiba, en la categoria del grup 3, havent presentat queixa per part de la secció en diverses ocasions i tenint el coneixement que almenys en les terminals VTE. i MSC s’estan permetent les dites anomalies.


*- Eventuals:
       ·Tras sol·licitar a la societat d’estiba en diverses ocasions el cens del col·lectiu eventual i que encara no teníem en el nostre poder per la destitució de l’antic gerent en la S.E.
Demà finalment han accedit a facilitar-nos el registre de tot el personal de la bossa, per a saber en quines especialitats estan inscrits el conjunt dels eventuals i per tant, conéixer com es  gestiona la seua contractació d’OC i SP.


*- Operadora Telefonia:
       ·Anem a sol·licitar el nou conveni de l’operadora de mòbils que tenim contractada en el col·lectiu, per a comparar i saber quin és el motiu de mantindre esta operadora sinó millora les condicions que amb ella hi han acordades, donat que després d’haver entaulat conversacions amb diverses companyies operadores externes al Port, ens han proposat millores substantives en la presentació d’un nou concert de telefonia per al col·lectiu.


*- Premsa:
       ·Després d’haver parlat esta passada setmana amb alguns dels mitjans que porten el sector marítim, acordem junt amb ells, posposar la cita amb els dits mitjans de comunicació per a setembre una vegada passat el període estival, per a fer-los participes dels moviments i tasques que hem desenvolupat des de la implantació de la secció en el Port de València.

Mitjans convocats:   Transporte XXI, Diari Port, Naucher Global

       ·CNMC a donat el seu primer pas amb la sanció de 3,4 milions d’euros al Port de Vigo, contra 5 empreses Estibadoras (Berge Marítima,Estibadora Gallega,Terminales Marítimes de Vigo,Perez Torres Marítimes) i 5 sindicats (UGT,CC.OO,CGT,CIG, CEEP-OEPV) que segons pareix no té marxa arrere, i que ha de complir-se si o si, on tindran un període per a fer el pagament efectiu de les dites quantitats, evidentment empreses i sindicats no estan conformes i presentaren al·legacions, Però açò ocasionarà conseqüències a altres ports, tant que la comissió nacional de competència CNMC pretén seguir els seus passos cap a altres emplaçaments portuaris i associacions com ANESCO.

Notícia en premsa de la multa
Font Europapress:   

http://www.europapress.es/economia/noticia-cnmc-multa-34-millones-empresas-sindicatos-estiba-vigo-20180801112905.htmlEs recorda al col·lectiu, que dijous que ve tindrem nova assemblea, per a continuar informant de les accions i moviments que es produïsquen durant estos dies.

Es prega màxima assistència als companys.

 

 

Reunidos en asamblea hoy día 2 de agosto 2018 comunicamos al conjunto de los compañeros asistentes, los temas de trabajo que durante esta semana se han desarrollado.

*- Sociedad Estiba:
       ·La pasada semana el antiguo gerente de la sociedad de estiba del Puerto de Valencia fue destituido por motivos que aún desconocemos, dado que la sociedad de estiba no ha sido muy clara
en esta cuestión, estamos a la espera de conocer a su predecesor en el cargo, que por otra parte, estamos citados con él mañana día 3 dónde nos conoceremos y podremos mantener una
primera conversación para saber de primera mano los proyectos que tiene hacia el colectivo, y trasladarle la necesidad de tener nuestro propio local para la sección dentro de las instalaciones de la sociedad de estiba, en tanto que con el antiguo gerente después de mantener varias entrevistas nos ha sido negada en reiteradas ocasiones.

       ·Esta semana hemos podido hablar con un representante de la Consignataria (MSC) reunión que teníamos pendiente de semanas atrás, nos trasladó que en breve, una vez tenga cerrado y programado el de cambio de lineas nos convocará para mantener conversación y consulta con nuestra sección, en la que intentaremos negociar algunos aspectos de las tareas del colectivo, sabemos de primera mano, por las conclusiones de la charla que mantuvimos, que su intención es apoyar nuestras propuestas, dado los derroteros que están tomando las tareas tras los  últimos acuerdos pactados.

       ·También hemos mantenido contacto con representantes de diferentes secciones sindicales de la sociedad de estiba, y exceptuando una, que extraoficialmente apoya algunos aspectos de nuestras propuestas y que en principio podríamos trabajar en ello, el resto no parece estar comprometida, entendemos que no quieran participar ya que son parte firmante de estos últimos acuerdos presentados, aunque no entendemos su falta de compromiso con el colectivo de la Estiba puesto que estos acuerdos nos abocan a una mala gestión de las tareas.

*- Contratación Abogado:
       ·Se ha trasladado a lo compañeros las conversaciones mantenidas durante la pasada visita al despacho del abogado D. Miguel Alcañiz, dónde nos dio a conocer su trabajo, haciéndonos percibir que es un colegiado muy activo en cuestiones sociales, involucrado en temas laborales con una larga experiencia en este campo, con una gran predisposición para trabajar junto con la sección en todos los temas laborales y legales que los compañeros necesiten, de hecho hoy, D. Miguel ha tenido la amabilidad de asistir a la asamblea para conocer de primera mano
cuales son nuestras reivindicaciones, cuál, el proyecto que pretendemos llevar a buen puerto, y para que el colectivo pudiera conocerle personalmente.

Finalmente y por unanimidad ha sido aprobado en votación por los compañeros asistentes a la asamblea, que a partir del mes de septiembre comience a trabajar para la sección de la
Solidaridad Obrera del Puerto de Valencia, una vez pasado el período vacacional, dónde cada jueves estará en las instalaciones de la sociedad de estiba,
(esperemos que pronto en el nuestro despacho) para atender cualquier cuestión al colectivo de la sección.

*- Denuncia:
       ·Se ha tomado la decisión de presentar denuncia contra la responsable del área de formación, por permitir la continua injerencia de las empresas Estibadoras en cuanto al tema de la adiestramiento de coordinadores fuera de la sociedad de estiba, en la categoría del grupo 3, habiendo presentado queja por parte de la sección en varias ocasiones y teniendo el conocimiento que al menos en las terminales VTE. y MSC se están permitiendo dichas anomalías.


*- Eventuales:
       ·Tras solicitar a la sociedad de estiba en varias ocasiones el censo del colectivo eventual y que aún no teníamos en nuestro poder por la destitución del antiguo gerente en la S.E.
Mañana finalmente han accedido a facilitarnos el registro de todo el personal de la bolsa, para saber en que especialidad están inscritos el conjunto de los eventuales y por ende, conocer
como se gestiona su contratación de OC y SP.


*- Operadora Telefonía:
       ·Vamos a solicitar el nuevo convenio de la operadora de móviles que tenemos contratada en el colectivo, para comparar y saber cuál es el motivo de mantener a esta operadora sino mejora las condiciones que con ella hay acordadas, dado que después de haber entablado conversaciones con varias compañías operadoras externas al Puerto, nos han propuesto mejoras sustantivas en la presentación de un nuevo concierto de telefonía para el colectivo.


*- Prensa:
       ·Después de haber hablado esta pasada semana con algunos de los medios que llevan el sector marítimo, acordamos junto con ellos, posponer la cita con dichos medios de comunicación en septiembre una vez pasado el periodo estival, para hacerles participes de los movimientos y tareas que hemos desarrollado desde la implantación de la sección en el Puerto de Valencia.

Medios convocados:   Transporte XXI, Diario Puerto, Naucher Global

       ·CNMC a dado su primer paso con la sanción de 3,4 millones de euros al Puerto de Vigo, contra 5 empresas Estibadoras (Berge Marítima,Estibadora Gallega,Terminales Marítimas de Vigo,Perez Torres Marítimas) y 5 sindicatos (UGT,CC.OO,CGT,CIG, CEEP-OEPV) que al parecer no tiene marcha atrás, y que ha de cumplirse si o si, dónde tendrán un periodo para hacer el pago efectivo de dichas cantidades, evidentemente empresas y sindicatos no están conformes y presentaran alegaciones, Pero esto acarreará consecuencias a otros puertos, tanto que la comisión nacional de competencia CNMC pretende seguir sus pasos hacia otros emplazamientos portuarios y asociaciones como ANESCO.

Noticia en prensa de la multa
Fuente Europapress: 

http://www.europapress.es/economia/noticia-cnmc-multa-34-millones-empresas-sindicatos-estiba-vigo-20180801112905.html


Se recuerda al colectivo, que el próximo jueves tendremos nueva asamblea, para seguir informando de las acciones y movimientos que se produzcan durante estos días.

Se ruega máxima asistencia a los compañeros.


Sección Sindical.

Solidaridad Obrera Puerto de Valencia.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *