ASAMBLEA CELEBRADA 9 AGOSTO 2018

 

 

 

 

 

Reunits en assemblea hui dia 9 d’agost 2018 hem comunicat als companys assistents, els
temes de treball desenvolupat durant esta setmana.

Eventuals:
· S’ha sol·licitat entrevista amb el cap de personal de la Societat d’Estiba per a intentar pal·liar part dels
problemes que hi han amb l’excés de treball per part del col·lectiu d’eventuals en relacción als dobles, havent
verificat que part del personal eventual no pot gaudir el seu dret al treball i altres no obstant això doblen,
esta decisió s’ha plantejat en la secció després de patir un greu accident en la terminal VTE la setmana passada
per part d’un grup de treballadors de la bossa contractats en doble continu per a les tasques de 2a, i sense
descansar el temps suficient que requerixen este tipus d’operatives, donat el perill que ocasionen, per això hem
decidit posar-nos és contacte amb el responsable de persosnal, perquè pose remei a dita problemàtica abans de
posar-ho en coneiximent de la inspecció de treball.

· Per un altre banda també en de transmetre al responsble de la Societat d’Estiba que deu d’haver-hi una
igualtat amb els jornals en referència al col·lectiu de la bossa, sense que en cap cas hi haja discriminació sobre
els tipus de tasques que efectuen els companys eventuals, ja que s’han creat fins a 4 grups de treball amb
diferents categories i quanties salarials.

· En un altre orde de coses estem consensuant pels afiliats de la secció i la S.E. Que les reunions amb la comissió
entre diferents seccions sindicals i la Societat d’Estiba sobre la bossa d’eventuals, no siga només per a aportar
idees, que també, sinó que les seccions tinguen veu i vot en dita comissió.
Ja que l’última reunió celebrada i a la que acudim com nova secció sindical a servit de poc, al no tindre dret de
vot al voltant de les decisions que es prenen per part de la comissió i que afecten una bona part dels nostres
representats.

Empreses Estibadoras:
· Estem en negociacions amb els responsables de l’empresa de granels per a traslladar-los diverses propostes
de millora al voltant de les tasques que es realitzen dins de la seua terminal, i per a buscar acomodament al
personal d’OC dins de les operacions de descàrrega dels buques, entenent que el personal d’OC en estos
moments està d’una manera desemparat per la falta de jornals.

Seguretat i Higiene:
· En el dia de hui ens hem posat en contacte amb el responsable de seguretat i higiene de la Societat d’Estiba
per a traslladar-li les diferents queixes que ens han fet arribar part del col·lectiu al voltant dels banys a la
terminal Noatum, al comunicar-nos que es troben sense portes amb el que és impossible utilitzar-los d’una
manera normal, sobretot, per part del col·lectiu de dones, se li v’apremiar perquè solucione este problema
com més prompte millor, o per el contrari , si en uns dies no veiem que s’haja posat remei a dita anomalia,
es presentara queixa formal i es posarà en coneiximent d’inspecció de treball.

· De un altra banda, hem notat d’un temps fins ara, que al voltant d’el protocol de seguretat en les tasques de
càrrega i descàrrega s’estan aplicant diagrames que són més específics de les llabors en la construcció, quan
el sistema de la mar com s’especifica en l’acord marc es desenvolupa d’una manera diferent, al tractar-se de
tasques sobre càrrega i descàrrega en buques que comporten moviments constants en els baixels per les
marees i corrents marines, per tant, no es pot aplicar un sistema de seguretat per a treballs en terra que
no comporten cap tipus de moviment.

Grups Especialitats:
· En este àmbit per a setembre tindrà lloc una assemblea per al col·lectiu de gruistas amanteros,
grues vaig moure’ls i palistes, atés que hi ha molts companys que ens han traslladat el seu malestar i diverses
queixes sobre els esdeveniments que s’estan produint, on donarem informació de primera mà sobre els acords
que han firmat l’empresa estibadora de granels i el comité d’empresa, i per la violació sistemàtica per part de
l’empresa del torn de rotació en contractació i RE (Recepció i Entrega).

· Per a la comissió de palistes i gruistas estaran de responsables per a les diferents reunions amb l’estibadora,
els companys següents:
– Vicente B. (com a representant del Grup 4)
– Pedro V. (Gruista)
– juanin A. (Gruista)

Votacions:
Celebrada votació i aprovada en assemblea els següents punts del dia:

1.- Queda formada la comissió de palistes i gruistas on provisionalment estaran com a responsables, i
interlocutors per a les diferents reunions amb l’empresa estibadora els companys següents:
– Vicente B. (como representante del Grupo 4)
– Pedro V. (Gruista)
– Juanin A. (Gruista)

2.- Creació del grup de treball encarregat de la coordinació del personal, la comissió estarà formada de manera
provisional pel company ISIDRO S. B. que serà l’interlocutor entre la secció sindical i el cap de personal de la
societat d’estiba.

3.- S’ha decidit que la quota per al col·lectiu d’eventuals en la categoria O.C. (Operacions Complementàries)
durant el període que més càrrega de tasques tenen, siga de 5€.

Es recorda al col·lectiu, que dijous que ve tindrem nova assemblea, per a continuar informant de les accions i
moviments que es produïsquen durant estos dies.

Es prega màxima assistència als companys.

 


Reunidos en asamblea hoy día 9 de agosto 2018 hemos comunicado a los compañeros asistentes,
los temas de trabajo desarrolados durante esta semana.

Eventuales:
· Se ha solicitado entrevista con el jefe de personal de la Sociedad de Estiba para intentar paliar parte de los
problemas que hay con el exceso de trabajo por parte del colectivo de eventuales en relacción a los dobles,
habiendo verificado que parte del personal eventual no puede disfrutar su derecho al trabajo y otros sin embargo
doblan, esta decisión se ha planteado en la sección tras padecer un grave accidente en la terminal VTE la semana
pasada por parte de un grupo de trabajadores de la bolsa contratados en doble continuo para las tareas de 2ª, y
sin descansar el tiempo suficiente que requieren este tipo de opertivas, dado el peligro que acarrean, por ello
hemos decidido ponernos es contacto con el responsable de persosnal, para que ponga remedio a dicha
problemática antes de ponerlo en conocimiento de la inspeccion de trabajo.

· Por otro lado también tansmitiremos al responsble de la Sociedad de Estiba que debe de haber una igualdad
con los jornales en referencia al colectivo de la bolsa, sin que en ningún caso haya discriminación sobre los tipos
de tareas que efectuen los compañeros eventuales, dado que se han creado hasta 4 grupos de trabajo con
diferentes categorías y cuantías salariales.

· En otro orden de cosas estamos consensuando por los afiliados de la sección y la S.E.
Que las reuniones de la comisión entre diferentes secciones sindicales y la Sociedad de Estiba sobre la bolsa
de eventuales, no sea sólo para aportar ideas, que también, sino que las secciones tengan voz y voto en
dicha comisión.
Ya que la última reunión celebrada y a la que acudimos como nueva sección sindical a servido de poco, al no
tener derecho a voto sobre las decisiones que se toman por parte de la comisión y que afectan a una buena parte
de nuestros representados.

Empresas Estibadoras:
· Estamos en negociaciones con los responsables de la empresa de graneles para trasladarles varias propuestas de
mejora sobre las tareas que se realizan dentro de su terminal, y para buscar acomodo al personal de OC dentro
de las operaciones de descarga de los buques, entendiendo que el personal de OC en estos momentos está de
un modo desamparado por la falta de jornales.

Seguridad e Higiene:
·
En el dia de hoy nos hemos puesto en contacto con el responsable de seguridad e higiene de la Sociedad de Estiba
para trasladarle las diferentes quejas que nos ha echo llegar parte del colectivo sobre los baños de la terminal
Noatum, al comunicarnos que están sin puertas con lo que es imposible utilizarlos de una manera normal, sobre
todo, por parte del colectivo femenino, se le va apremiar para que solucione este problema lo antes posible,
o si por el contrario, en unos dias no vemos que se haya puesto remedio a dicha anomalía, se presentará queja
formal y se pondrá en conocimiento de la inspeccion de trabajo.

· Por otro lado hemos notado de un tiempo a esta parte, acerca del protocolo de seguridad en las tareas de
carga y descarga se están aplicando diagramas que son más especificos del ramo de la construcción,
cuándo el sistema de la mar como se especifica en el acuerdo marco se desenvuelve de un modo diferente,
al tratarse de tareas sobre carga y descarga en buques que comportan movimientos constantes en los barcos
por las mareas y corrientes marinas, por tanto, para nada se puede aplicar un sistema de seguridad para trabajos
en tierra que no conllevan ningun tipo de movimiento.

Grupos Especialidades:
· En este ámbito para septiembre tendrá lugar una asamblea para el colectivo de gruistas amanteros,
grúas moviles y palistas, dado que hay muchos compañeros que nos han trasladado su malestar y varias quejas
acerca de los acontecimientos que se estan produciendo, dónde daremos información de primera mano sobre los
acuerdos que han firmado la empresa estibadora de graneles y el comité de empresa, y por la violación sistematica
por parte de la empresa del turno de rotación en contratación y RE(Recepción y Entrega).

Para la comisión de palistas y gruistas van a estar de responsables para las diferentes reuniones con la estibadora,
los siguientes compañeros:
– Vicente B. (Como representante del Grupo 4)
– Pedro V. (Gruista)
– juanin A. (Gruista)

Votaciones:
Celebrada votación y aprobada en asamblea los siguientes puntos del día:

1.- Queda formada la comisión de palistas y gruistas dónde provisionalmente van a estar como responsables,
e interlocutores para las diferentes reuniones con la empresa estibadora los siguientes compañeros:
– Vicente B. (como representante del Grupo 4)
– Pedro V. (Gruista)
– Juanin A. (Gruista)

2.- Creación del grupo de trabajo encargado de la coordinación del personal, la comisión estará formada de manera provisional
por el compañero ISIDRO S. B. que será el interlocutor entre la sección sindical y el jefe de personal de la sociedad de estiba.

3.- Se ha decidido que la cuota para el colectivo de eventuales en la categoria O.C.(Operaciones Complementarias)
durante el periodo que más carga de tareas tienen, sea de 5€.

Se recuerda al colectivo, que el jueves que viene tendremos nueva asamblea, para continuar informando de las acciones Y
movimientos que se produzcan durante estos días.

Se ruega máxima asisténcia a los compañeros.

Sección Sindical
Solidaridad Obrera Puerto de Valencia.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *