ASAMBLEA CELEBRADA 16 AGOSTO 2018

 

 

 

 

 

Donat el període estacional en què ens trobem i que ens ha sigut impossible continuar amb temes de vital
importància per al col·lectiu per la falta d’interlocutors de l’altra part, hui en l’assemblea celebrada dia 16
agost 2018 en l’edifici de la societat d’estiba, hem volgut continuar insitint en els temes desenrotllats durant
l’última convocatòria celebrada dijous passat davant dels companys assistents, incorporant aspectes que
esta setmana hem posat damunt la taula després dels últims esdeveniments viscuts amb diversos
treballadors del col·lectiu.

Societat Estiba:
·Hem volgut traslladar als companys després de la multitud de queixes/descontents entre el col·lectiu i una bona
part dels nostres afiliats, per les sancions i les diferents maniobres per part de les empreses que ens han fet
arribar.
El concórrer novament amb les diferents seccions sindicals que realitzen les seues labors en el Port de València,
per a abordar la necessitat imperiosa de presentar la revocació de l’actual comité d’empresa, ja que per
negligència o omissió està deixant de costat als estibadors en el Port de València, al demostrar un interés nul
per la lluita dels seus drets laborals.

Per lo tant, no ens queda més remei que intentar promoure esta revocació insistint que és de vital importància
la necessitat de canviar el rumb que estan prenent les nostres tasques en el moll.

Una vegada parlat amb la gran majoria i després de constatar amb molt pesar per la nostra part que moltes de
les seccions no estan per la labor de presentar la dita revocació ni posicionar-se en contra de l’actual comité,
tant pels seus interésos partidistes, com pels beneplàcits que els atorga l’actual comité de diferents maneres,
ja siga dins del col·lectiu d’eventuals, en la roda de contractació (crides i nomenaments) , en la formació i
capacitació del torn de la societat d’estiba (fixos) per a les diferents categories professionals (grups, III i IV).

En este sentit seguirem insitint per la nostra part, intentant d’una manera pedagògica fer veure a la resta de
seccions l’absoluta necessitat de canviar com més prompte millor o ens veurem avocats a circustancias de
molt difícil solució.

·Por una altra part, al setembre seguirem les converses pendents amb la S.E. per a la impugnació dels
acords adoptats en estos últims mesos entre les empreses i el comité d’empresa sobre les tasques de l’estiba
i desestiba en el Port de València, donat que tot està fora de l’àmbit legal del IV Acord Marc vigent, i que
inspecció de treball ja va posar en coneiximent de la Societat d’Estiba el mes passat.

 

Eventuals:
·Demá divendres sol·licitarem novament el llistat del personal eventual al responsable de l’empresa Randstad,
al no tindre notícies seues, ni fer-nos-ho arribar esta setmana com es va acordar amb ell en anteriors reunions,
transmetent-li la necessitat d’obtindre el cens com més prompte millor per a poder confrontar tot el personal
inscrit amb les diferents categories actives, i intentar avaluar de que manera s’estan aplicant les distintes
tasques entre els grups d’eventuals.

 

Col·lectius d’empreses:
·Hui s’ha fet efectiu el que la setmana passada contemplàvem en l’assemblea per part del personal fix de l’empresa
(TEMAGRA).
Al comunicar-nos de manera oficial, la incorporació immediata després de votació efectuada pels seus treballadors
a la secció sindical, comptant amb un delegat dins de l’empresa per la Solidarid Obrera des del pròxim mes.

 

Secció Sindical:
·Comunicar als companys que s’ha pres la decisió de canviar de proveïdor gràfic, a l’obtindre pressupost per part
d’una altra empresa que millora considerablement els preus de les impressions i tríptics sent aprovat per majoria,
per tant, volem traslladar els companys sobre els carnets que estàvem a l’espera de rebre, es van a retardar un
parell de setmanes més del que en principi teníem previst, al trencar el compromís amb l’anterior impremta que
no comporta cap tipus de contraprestació cap a la nostra part.

·al voltan de les tasques que efectuarà l’advocat dins de la secció hem traslladat als companys que per primera
vegada han assistit a l’assemblea, que una d’elles serà l’assessorament personal quan hagen denúncies o sancions
de caràcter personal a qualsevol afiliat de la secció en el lloc de treball per part de la Societat Estiba o empresa,
puediendo acudir a l’advocat que estarà en el despatx uns dies concrets (encara per consensuar) per a aclarir
dubtes o tramitar qualsevol acció a prendre per part dels associats de la secció sindical.

Vos recordem que el dijous de la setmana continuarem amb les reunions informatives, insistint en la importància
de comparéixer a les assemblees per a estar informats de quant succeïsca en la riba.

 

 


Dado el período estacional en el que nos encontramos y que nos ha sido imposible continuar con temas de vital
importancía para el colectivo por la falta de interlocutores de la otra parte, hoy en la asamblea celebrada día
16 agosto 2018 en el edificio de la sociedad de estiba, hemos querido seguir insitiendo en los temas desarrollados
durante la última convocatoria celebrada el pasado jueves ante los compañeros asistentes, incorporando
aspectos que esta semana hemos puesto encima de la mesa tras los últimos acontecimientos vividos con varios
trabajadores del colectivo.

Sociedad Estiba:
·Hemos querido trasladar a los compañeros tras la multitud de quejas/descontentos entre el colectivo y una
buena parte de nuestros afiliados, por las sanciones y las diferentes maniobras por parte de las empresas que
nos han hecho llegar.
El concurrir nuevamente con las diferentes secciones sindicales que realizan sus labores en el Puerto de Valencia,
para abordar la necesidad imperiosa de presentar la revocación del actual comité de empresa, ya que por
negligencia u omisión está dejando de lado a los estibadores en el Puerto de Valencia, al demostrar un interes
nulo por la lucha de sus derechos laborales.

Por lo tanto, no nos queda más remedio que intentar promover esta revocación insistiendo que es de vital
importancia la necesidad de cambiar el rumbo que están tomando nuestras tareas en el muelle.

Una vez hablado con la gran mayoría y tras constatar con mucho pesar por nuestra parte que muchas de las
secciones no están por la labor de presentar dicha revocación ni posicionarse en contra del actual comité,
tanto por sus interes partidistas, como por los beneplacitos que les otorga el actual comité de diferentes maneras,
ya sea dentro del colectivo de eventuales, en la rueda de contratación (llamamientos y nombramientos), en la
formación y capacitación del turno de la sociedad de estiba (fijos) para las diferentes categorias profesionales
(grupos, III y IV).

En este sentido seguiremos insitiendo por nuestra parte, intentando de una manera pedagógica hacer ver al
resto de secciones la absoluta necesidad de cambiar lo antes posible o nos veremos avocados a circustancias
de muy dificil solución.

 

·Por otra parte, en septiembre seguiremos las conversaciones pendientes con la S.E. para la impugnación de
los acuerdos adoptados en estos últimos meses entre las empresas y el comité de empresa sobre las tareas de la
estiba y desestiba en el Puerto de Valencia, dado que todo está fuera del ámbito legal del IV Acuerdo Marco
vigente, y que inspección de trabajo ya puso en conociemiento de la Sociedad de Estiba el mes pasado.

 

Eventuales:
·
Mañana viernes vamos a solicitar nuevamente el listado del personal eventual al responsable de la empresa
Randstad, al no tener noticias suyas, ni hacérnoslo llegar esta semana como se acordó con él en anteriores
reuniones, transmitiéndole la necesidad de obtener el censo lo antes posible para poder cotejar todo el
personal inscrito con las diferentes categorías activas, e intentar evaluar de que manera se están aplicando
las distintas tareas entre los grupos de eventuales.

 

Colectivos de empresas:
·Hoy se ha hecho efectivo lo que la semana pasada contemplábamos en la asamblea por parte del personal fijo
de la empresa (TEMAGRA).
Al comunicarnos de manera oficial, la incorporación inmediata tras votacion efectuada por sus trabajadores a
la sección sindical, contando con un delegado dentro de la empresa por la Solidarid Obrera desde el próximo mes.

 

Sección Sindical:
·
Comunicar a los compañeros que se ha tomado la decisión de cambiar de proveedor gráfico, al obtener
presupuesto por parte de otra empresa que mejora considerablemente los precios de las impresiones y trípticos
siendo aprobado por mayoría, por lo tanto, queremos trasladar a los compañeros sobre los carnets que estabamos
a la espera de recibir, se van a retrasar un par de semanas más de lo que en principio teníamos previsto, al romper
el compromiso con la anterior imprenta que no conlleva ningun tipo de contraprestación hacia nuestra parte.

·Sobre las tareas que efectuará el abogado dentro de la sección hemos trasladado a los compañeros que por
primera vez han asistido a la asamblea, que una de ellas será el asesoramiento personal cuándo hayan denuncias
o sanciones de caracter personal a cualquier afiliado de la sección en el puesto de trabajo por parte de la
Sociedad Estiba o empresa, puediendo acudir al abogado que estará en el despacho unos días concretos
(aún por consensuar) para aclarar dudas o tramitar cualquier acción a tomar por parte de los asociados de la
sección sindical.

Os recordamos que el jueves de la próxima semana seguiremos con la reuniones informativas, insitiendo en la
importancia de comparecer a las asambleas para estar informados de cuánto suceda en la riba.

Sección Sindical.
Solidaridad Obrera Puerto de Valencia.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *