Archivo de la categoría: Estibadores del Puerto de Valencia

ASAMBLEA CELEBRADA 26 JULIO 2018

 

 

 

 

 

Reunits en assemblea hui en dia 26 de juliol 2018 s’han tractat els temes treballats i que hi havia en agenda per a esta passada setmana.

 

En primer lloc hem traslladat als companys que en la vesprada de hui a les 18:30, tenim reunió concertada amb l’advocat D. Miguel Alcanyís, després d’haver mantingut en diverses ocasions conversacions d’acostament durant estes últimes setmanes, perquè es pose al capdavant de la representació legal dins de la secció sindical, Solidaritat Obrera Estibadors de València.

Amb el que a partir d’ara, tots els companys afiliats estaran coberts legalment davant de qualsevol conflicte que se suscite entre empreses i estibadors, tant en l’ambet laboral com a penal.

 

En segon lloc hem donat a conéixer els resultats sobre les reunions mantingudes amb les diferents empreses estibadoras.

D’una part:

L’entrevista concertada amb el representant de l’empresa València Terminal Europa, S.A que no forma part de l’associació d’empreses estibadoras (ANESCO) ha sigut un poc tensa, on s’ha posat sobre la taula com a punt de partida, que si per part de l’empresa no s’han complit els compromisos adquirits anteriorment de la pujada del IPC anual, pactada i firmada, que de forma unilateral ha mantingut congelats en estos últims anys, no entenem perquè hauria d’haver-hi consens amb els nous acords a què s’han arribat amb el present comité, i que ens fan perdre drets. Pel que farem tot el que legalment estiga en la nostra mà perquè no tinguen cap recorregut possible.

També li hem fet saber, ja que el IV Acord Marc és clar sobre este tema, que no permetrem que l’empresa faça funcions que no li competixen en qüestions sobre la formación del personal, al tindre coneixement que ja està preparant treballadors de la pròpia empresa per a les tasques de classificació, que estan atribuïdes exclusivament als estibadores.

De totes formes, seguim en conversacions amb l’empresa per a poder arribar a un acostament, a fi d’evitar el conflicte.

 

D’altra banda:

Estem a l’espera de la reunió que havia prevista està setmana amb l’empresa Mediterranean Shipping Company Terminal València, S.A.U (MSC València) .

Entrevista que finalment no s’ha produït i que desconeixem els motius oficials pels que no s’ha pogut celebrar, ja que no s’han posat en contacte amb la secció per a donar cap explicació, ni dels argumentos per els que s’ha posposat, ni de, la no compareixença a la cita, encara que des de la secció tenim sospites fundades que hi han hagut pressions per part d’altres formacions sindicales per a que no se celebrara la reunió amb la nostra secció sindical.

Finalment tampoc hem pogut assentar-nos amb representants de l’empresa Noatum Ports València, S.A.U, que han argumentat problemes d’agenda, quedant a l’espera de poder concretar reunió per a la pròxima semana.

 

En tercer lloc, traslladar els companys que després de la visita de la inspectora de treball la setmana passada en la societat d’estiba, davant de la denúncia presentada per part d’una companya estibadora, sobre l’obligació imposada dels 26 jornals, s’ha donat marxa arrere en l’obligació dels dobles imposats per la societat d’Estiba i acordats en connivència amb el comité d’empresa actual, per tant, es conserva la vigència dels 21 jornals acordada i publicada en el IV Acord Marc.

En este mateix sentit, seguim atents de que es pronuncie el Tribunal de la Competència sobre els moviments d’ANESCO i que està pendent de formalitzar denúncia després de l’expedient obert a l’associació d’empreses estibadoras.

 

En quart lloc, està mateix matí abans de celebrar l’Assemblea s’ha mantingut una primera reunió amb el director de l’empresa Randstad, que gestiona el personal eventual de la societat d’estiba, per a donar-li a conéixer la nova secció sindical, presentar a part de la directiva que la conforma i posar en el seu coneixement, els que seran els companys encarregats de representar als treballadors eventuals per parts de la sección.

En este mateix àmbit dels eventuals, també hem sol·licitat al comité d’empresa, el llistat del personal actiu en Randstad, tant de prebossa com de la resta d’eventuals censats, per a verificar que criteris de contractació se seguixen en el col·lectiu d’eventuals, ja siga en (OC) Operacions Complementàries, com en (SP) Servici Públic.

 

En quint lloc, s’han tingut conversacions amb el col·lectiu de treballadors fixos d’empresa, per a l’acostament a la secció sindical, després d’interessar-se per la nova secció, obtenint el sí, dels companys de l’empresa estibadora, Terminal Marítima de Graneles,S.L. (Temagra).

Estem també a l’espera de contestació, després de mostrar gran interés per la seua banda, dels treballadors fixos de Noatum per a la seua pròxima incorporació a la Solidaritat Obrera de València.

 

Finalment, s’ha aprovat en votació, el nomenament del nou company ISIDRO SILVESTRE BARRACHINA que passarà a formar part de l’equip de treball: Comunicació Institucional i Premsa, quedant conformat de la manera següent:

ARTURO DAROCHA MANRIQUE

ISIDRO SILVESTRE BARRACHINA

 

Es recorda al col·lectiu, que dijous que ve tindrem nova assemblea, per a continuar informant de les accions i moviments que es produïsquen durant estos dies.

Es prega màxima assistència als companys.

 

 

Reunidos en asamblea hoy día 26 de julio 2018 se han tratado los temas trabajados y que había en agenda para esta pasada semana.

En primer lugar hemos trasladado a los compañeros que en la tarde de hoy a las 18:30, tenemos reunión concertada con el abogado D. Miguel Alcañiz, después de haber mantenido en varias ocasiones conversaciones de acercamiento durante estas últimas semanas, para que se ponga al frente de la representación legal dentro de la sección sindical, Solidaridad Obrera Estibadores de Valencia.

Con lo que a partir de ahora, todos los compañeros afiliados estarán cubiertos legalmente ante cualquier conflicto que se suscite entre empresas y estibadores, tanto en el ambito laboral como penal.

 

En segundo lugar hemos dado a conocer los resultados sobre las reuniones mantenidas con las diferentes empresas estibadoras.

De una parte:

La entrevista concertada con el representante de la empresa Valencia Terminal Europa, S.A que no forma parte de la asociación de empresas estibadoras (ANESCO) ha sido algo tensa, dónde se ha puesto sobre la mesa como punto de partida, que si por parte de la empresa no se han cumplido los compromisos adquiridos anteriormente de la subida del IPC anual, pactada y firmada, que de forma unilateral ha mantenido congelados en estos últimos años, no entendemos porqué habría de haber consenso con los nuevos acuerdos a los que se han llegado con el presente comité, y que nos hacen perder derechos. Por lo que haremos todo lo que legalmente esté en nuestra mano para que no tengan ningún recorrido posible.

También le hemos hecho saber, ya que el IV Acuerdo Marco es claro sobre este tema, que no vamos a permitir que la empresa haga funciones que no le competen en cuestiones sobre la formación del personal, al tener conocimiento que ya está preparando a trabajadores de la propia empresa para las tareas de clasificación, que están atribuidas exclusivamente a los estibadores.

De todas formas, seguimos en conversaciones con la empresa para poder llegar a un acercamiento, a fin de evitar el conflicto.

Por otra parte:

Estamos a la espera de la reunión que había prevista está semana con la empresa Mediterranean Shipping Company Terminal Valencia, S.A.U (MSC Valencia).

Entrevista que finalmente no se ha producido y que desconocemos los motivos oficiales por los que no se ha podido celebrar, ya que no se han puesto en contacto con la sección para dar explicación alguna, ni de los argumentos por los que se ha pospuesto, ni de, la no comparecencia a la cita, aunque desde la sección tenemos sospechas fundadas que han habido presiones por parte de otras formaciones sindicales para que no se celebrase la reunión con nuestra sección sindical.

Finalmente tampoco hemos podido sentarnos con representantes de la empresa Noatum Ports Valencia, S.A.U, que han argumentado problemas de agenda, quedando a la espera de poder concretar reunión para la próxima semana.

 

En tercer lugar, trasladar a los compañeros que tras la visita de la inspectora de trabajo la semana pasada en la sociedad de estiba, ante la denuncia presentada por parte de una compañera estibadora, sobre la obligación impuesta de los 26 jornales, se ha dado marcha atrás en la obligación de los dobles impuestos por la sociedad de Estiba y acordados en connivencia con el comité de empresa actual, por lo tanto, se conserva la vigencia de los 21 jornales acordada y publicada en el IV Acuerdo Marco.

En este mismo sentido, seguimos atentos de que se pronuncie el Tribunal de la Competencia sobre los movimientos de ANESCO y que está pendiente de formalizar denuncia tras el expediente abierto a la asociación de empresas estibadoras.

 

En cuarto lugar, está misma mañana antes de celebrar la Asamblea se ha mantenido una primera reunión con el director de la empresa Randstad, que gestiona el personal eventual de la sociedad de estiba, para darle a conocer la nueva sección sindical, presentar a parte de la directiva que la conforma y poner en su conocimiento, quienes van a ser los compañeros encargados de representar a los trabajadores eventuales por partes de la sección

En este mismo ámbito de los eventuales, también hemos solicitado al comité de empresa, el listado del personal activo en Randstad, tanto de pre-bolsa como del resto de eventuales censados, para verificar que criterios de contratación se siguen en el colectivo de eventuales, ya sea en (OC) Operaciones Complementarias, como en (SP) Servicio Público.

En quinto lugar, se han tenido conversaciones con el colectivo de trabajadores fijos de empresa, para el acercamiento a la sección sindical, tras interesarse por la nueva sección, obteniendo el sí, de los compañeros de la empresa estibadora, Terminal Maritima de Graneles,S.L. (Temagra).

Estamos también a la espera de contestación, tras mostrar gran interes por su parte, de los trabajadores fijos de Noatum para su próxima incorporación a la Solidaridad Obrera de Valencia.

Por último, se ha aprobado en votación, el nombramiento del nuevo compañero ISIDRO SILVESTRE BARRACHINA que pasará a formar parte del equipo de trabajo: Comunicación Institucional y Prensa, quedando conformado de la siguiente manera:

ARTURO DAROCHA MANRIQUE

ISIDRO SILVESTRE BARRACHINA

 

Se recuerda al colectivo, que el próximo jueves tendremos nueva asamblea, para seguir informando de las acciones y movimientos que se produzcan durante estos días.

Se ruega máxima asistencia a los compañeros.

Sección Sindical.

Solidaridad Obrera Puerto de Valencia.

 

ASAMBLEA INFORMATIVA ESTIBA 26 JULIO 2018

ASAMBLEA INFORMATIVA

 

 

 

 

 

ASAMBLEA INFORMATIVA

Es convoca assamblea informativa de la Solidaritat Obrera del Port de Valencia este dijous 26 de juliol 2018 a les 09:00 en el saló-menjador de l’edifici de la societat d’estiba.

S’informarà:

– Situació actual del col-lectiu.

– Disposició de les conversacions mantingudes amb les empresas estibadoras.

– Memòria dels comptes.

– Resum de les afiliacions.

– Proposades i votació de nous grups de treball.

Precs i preguntes.

Es molt important l’assitència.

 

Se convoca Asamblea informativa de la Solidaridad Obrera del Puerto de Valencia este jueves 26 julio 2018 a las 09:00 en el salón-comedor del edificio de la sociedad de estiba.

Se informara:

– Situación actual del colectivo.

– Disposición de las conversaciones mantenidas con las empresas estibadores.

– Memoria de las cuentas.

– Resumen de las afiliaciones.

– Propuestas g votación de nuevos grupos de trabajo.

– Ruegos y preguntas.

Es muy importante la asistencia.

 

Sección Sindical.

Solidadridad Obrera Puerto de Valencia.

ASAMBLEA CELEBRADA 19 JULIO 2018

 

 

 

 

En assemblea celebrada hui dia 19 de juliol.

Temes Tractats:
S’ha comunicat als companys de la solidaritat que ja està activat el compte bancari, i per tant, a partir de demà matí es faran efectius tots els ingressos de les quotes que estaven pendents d’ingressar-se en la secció sindical per part de la societat d’estiba, d’altra banda, també s’ha posat en coneixement al col·lectiu d’eventuals, que des de demà serà possible a tot el que ho desitge la possibilitat de formar part de la nostra secció, presentant el sol·licite a la finestra de (Randstad) per a fer efectiva l’afiliació al sindicat.

També s’ha volgut traslladar els companys del col·lectiu, que esta setmana hem tingut un primer acostament amb algunes de les empreses estibadoras que operen al nostre Port, on se’ls ha explicat els motius de la creació de la nostra secció sindical, fer-los saber que som gent seriosa, que tenim conviccions fermes en el nostre projecte, que comptem amb gent preparada amb una trajectòria sindical extensa i destacada, per a fer-los arribar la nostra disposició sobre les tasques efectives del moll i per a conéixer qual era la seua.

En relació a açò, hem de avançar-vos que esta setmana que ve estan previstes reunions amb diverses d’eixes empreses que estan disposades a assentar-se amb la secció sindical per a mantindre conversacions fluidas entre les dos parts, a fi d’arribar a un consens sobre la problemàtica que en estos moments ens afecta.

També hem manifestat que ahir es persone en la societat d’estiba la representant legal de Magistratura de Treball per a interessar-se i saber de primera mà qual és la situació actual en què es troben les tasques d’Estiba/Desestiba, per a informar que hi ha factors que estan incomplint el IV Acord Marc que encara està en vigor, i que s’han de posar solucions per a rectificar dita problemàtica a fi de no tindre problemes legals.

S’ha acordat en votació a mà alçada, la compra d’adhesius per a la secció, l’encuny per als documents oficials que es generen, i la posada en marxa de la creació del carnet d’afiliacions.

Per un altre costat ens hem posat en contacte amb el Diari Transport XXI, vam estar parlant amb ells sobre el tema que va eixir publicat en el seu diari fa unes setmanes sobre l’expedient obert per competència i la problemàtica generada en el Port de Sagunt per part de l’empresa Transports Alonso Salcedo (TAS) i les males praxis de competència deslleial que ha posat en practica esta empresa en el dit Port.

I finalment en la secció estem d’enhorabona per haver superat amb escreix les expectatives generades per la gran captació i acostament de companys a la solidaritat donat el període estival en què ens trobem, hi ha dia de hui hem aconseguit la xifra de més de 150 companys afiliats amb la satisfacció que això ens produïx, i altres tantes que encara estan pendents de formalitzar-se des de la societat d’estiba.

Donar-vos les gràcies per la vostra assistència, disposició i interés cap al nostre/el vostre projecte, recordar-vos que la setmana que ve tornarem a tindre una altra assemblea informativa, vos anirem informant pels canals previst per a això.

En asamblea celebrada hoy día 19 de julio.

temas tratados:
Se ha comunicado a los compañeros de la solidaridad que ya está activada la cuenta bancaria, y por tanto, a partir de mañana se harán efectivos todos los ingresos de las cuotas que estaban pendientes de ingresarse en la sección sindical por parte de la sociedad de estiba, por otro lado, también se ha puesto en conocimiento al colectivo de eventuales, que desde mañana será posible a todo el que lo desee la posibilidad de formar parte de nuestra sección, presentando el solicito en ventanilla (Randstad) para hacer efectiva la afiliación al sindicato.

También se ha querido trasladar a los compañeros del colectivo, que esta semana hemos tenido un primer acercamiento con algunas de las empresas estibadoras que operan en nuestro Puerto  seria, que tenemos convicciones firmes en nuestro proyecto, que contamos con gente preparada con una trayectoria sindical extensa y destacada, para hacerles llegar nuestra disposición sobre las tareas efectivas del muelle y para conocer cual era la suya.

En relación a esto, tenemos que avanzaros que esta próxima semana están previstas reuniones con varias de esas empresas que están dispuestas a sentarse con la sección sindical para mantener conversaciones fluidas entre las dos partes, a fin de llegar a un consenso sobre la problemática que en estos momentos nos afecta.

También hemos manifestado que ayer se persono en la sociedad de estiba la representante legal de Magistratura de Trabajo para interesarse y saber de primera mano cual es la situación actual en la que se encuentran las tareas de Estiba/Desestiba, para poner en conocimiento que hay factores que están incumpliendo el IV Acuerdo Marco que aún está en vigor, y que se deben poner soluciones para rectificar dicha problemática con el fin de no tener problemas legales.

Se ha acordado en votación a mano alzada, la compra de adhesivos para la sección, el cuño para los documentos oficiales que se generen, y la puesta en marcha de la creación del carnet de afiliaciones.

Por otro lado nos hemos puesto en contacto con el Diario Transporte XXI, estuvimos hablando con ellos sobre el tema que salió publicado en su diario hace unas semanas sobre el expediente abierto por competencia y la problemática generada en el Puerto de Sagunto por parte de la empresa Transportes Alonso Salcedo (TAS) y las malas praxis de competencia desleal que ha puesto en practica esta empresa en dicho Puerto.

Y por último en la sección estamos de enhorabuena por haber superado con creces las expectativas generadas por la gran captación y acercamiento de compañeros a la solidaridad dado el periodo estival en el que nos encontramos, ha día de hoy hemos alcanzado la cifra de más de 150 compañeros afiliados con la satisfacción que ello nos produce, y otras tantas que aún están pendientes de formalizarse desde la sociedad de estiba.

Daros las gracias por vuestra asistencia, disposición e interés hacia nuestro/vuestro proyecto, recordaros que la próxima semana volveremos a tener otra asamblea informativa, os iremos informando por los canales previstos para ello.

Sección Sindical.
Solidaridad Obrera Puerto de Valencia.

DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL B.O.E. – 4 JULIO 2018

 

 

 

 

 

Disposicions que afecten les tasques de l’estiba, presentades en els pressupostos generals de l’estat i que han entrat en vigor el día 4 juliol 2018 al fer-se publiques al butlletí oficial d’estat.

 

Disposiciones que afectan a las tareas de la estiba, presentadas en los presupuestos generales del estado y  que han entrado en vigor el día 4 julio 2018 al hacerse públicas en el Boletín Oficial del Estado.

BOE-A-2018-9268

 

 

 

 

Sección Sindical.

Solidaridad Obrera Puerto de Valencia.

ASAMBLEA INFORMATIVA 19 JULIO 2018

 

 

 

 

 

Demà 19 juliol es convoca al col-lectivo al salón menjador de sevasa a les 9:00h del matí per a assemblea informativa, on s’explicara als compayns els avanços i treballs realizats en estes ultimes setmanes.

D’altra banda, també es comentaren les ultimes notícies publicades en premsa per la nova ministra de treball Dña. Magdalena Valerio Cordero, sobre les qüestions de la reforma laboral, en concret, al que afecta el nostre sector el Transport Marítim.

De l’expedient obert a la patronal Anesco i els sindicats per part de la Comissió  Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

ES prega als compayns maxima assistència per la importància dels temes  que es van a tractar.

 

Mañana 19 julio se convoca al colectivo en salón comedor de sevasa a las 9:00h de la mañana para asamblea informativa, dónde se explicará a los compañeros los avances y trabajos realizados en estas últimas semanas.

Por otra parte, también se comentarán las últimas noticias publicadas en prensa por la nueva ministra de trabajo Dña. Magdalena Valerio Cordero, sobre las cuestiones de la reforma laboral, en concreto, lo que afecta a nuestro sector el Transporte Marítimo.

Del expediente abierto a la patronal Anesco y los sindicatos por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

Se ruega a los compañeros máxima asistencia por la importancia de los temas que se van a tratar.

Sección Sindical .

Solidaridad Obrera Puerto de Valencia.

ASAMBLEA CELEBRADA 5 JULIO 2018

Asamblea Estibadores 5 julio 2018

Reunits en assemblea hui 05 de juliol de 2018.
Han sigut referendats per majoria els càrrecs temporals de la taula de treball,
quedant configurada de la manera següent:

Vocals:
– Pedro V.
– Vicente E.
– Borja R.
Secretaria i filiacions:
– Vicente B.
– Juan M. F.
Administració:
– Fernando S.
– Pablo G.
Comunicació Institucional:
– Arturo
Comunicació Interna:
– Manuel L.
– Miguel N.

D’altra banda, segons com estava previst en l’orde del dia, s’han comentat i exposat els motius pels quals s’ha posat en marxa la nova secció sindical, posant en manifest que hem de treballar per a intentar revertir la situació, fent insistència als compayns/es que és necessària la implicació de tots, tenint clar, que serà una tasca plena de dificultats però que no per això caurem en la desídia i el desassossec, sinó, que posarem tot l’interés i treball necessari per a poder dur a terme esta àrdua però gratificant tasca, tenint clar quin és el camí, buscant tots els suports possibles, tant, amb la resta de compayns/es com amb les diferents formacions sindicals que estiguen disposades a treballar amb nosaltres remant junts en el mateix sentit.

També hem volgut deixar clar als compayns/es que la transparència serà innata dins de la secció, que tots estaran informats dins del termini i la forma de qualsevol moviment que tingam de fer, per descomptat, qualsevol decisió que s’haja de prendre es traslladarà a l’assemblea per a ser referendada, que res es farà de forma vetlada, ja que el nostre propòsit i els nostres principis són que tots siguem part d’este projecte.

Finalment, s’ha comunicat que encara estem pendents de tindre formalitzats alguns assumptes burocràtics, necessaris per a acabar de posar en marxa el cens de filiacions de la secció sindical.

En breu s’anirà informant el col·lectiu de la propera assemblea pels canals disposats per a això, (web i Telegram)

 

Reunidos en asamblea hoy 05 de julio de 2018.
Han sido refrendados por mayoría los cargos temporales de la mesa de trabajo,
quedando configurada de la siguiente forma:

Vocales:
– Pedro V.
– Vicente E.
– Borja R.
Secretaría y filiaciones:
– Vicente B.
– Juan M. F.
Administración:
– Fernando S.
– Pablo G.
Comunicación Institucional:
– Arturo
Comunicación Interna:
– Manuel L.
– Miguel N.

Por otra parte, según como estaba previsto en el orden del día, se han comentado y expuesto los motivos por los que se ha puesto en marcha la nueva sección sindical, poniendo de manifiesto que debemos trabajar para intentar revertir la situación, haciendo hincapié a los compañeros/as que es necesaria la implicación de todos, teniendo claro, que va a ser una tarea llena de dificultades pero que no por ello caeremos en la desidia y el desasosiego, sino, que pondremos todo el empeño y trabajo necesario para poder llevar a cabo esta ardua pero gratificante tarea, teniendo claro cuál es el camino, buscando todos los apoyos posibles, tanto, con el resto de compañeros/as como con las diferentes formaciones sindicales que estén dispuestas a trabajar con nosotros remando juntos en el mismo sentido.

También hemos querido dejar claro a los compañeros/as que la transparencia va a ser algo innato dentro de la sección, que todos estarán informados en tiempo y forma de cualquier movimiento que tengamos que hacer, por supuesto, cualquier decisión que se tenga que tomar se trasladará a la asamblea para ser refrendada, que nada se hará de forma velada, ya que nuestro propósito y nuestros pricipios son que todos seamos parte de este proyecto.

Por último, se ha comunicado que todavía estamos pendientes de tener formalizados algunos asuntos burocráticos,necesarios para acabar de poner en marcha el censo de filiaciones de la sección sindical.

En breve se irá informando al colectivo de la próxima asamblea por los canales dispuestos para ello,

(Web y (Telegram)

 

Sección Sindical.
Solidaridad Obrera Puerto de Valencia

ASAMBLEA ESTIBADORES 5 JULIO 2018

Asamblea Estibadores 5 julio 2018

Es convoca a tots els afiliats i simpatitzants de Solidaritat Obrera del Port de València per a assemblea
informativa el proper dia 5 de juliol de 2018 a les 9h. del matí, per a informar el col·lectiu de l’estiba
de la situació i deriva que està prenent el port i les seues labors en estos moments, després de tots els acords
i decisions que s’estan prenent en referència a la nostra labor com a estibadors i que estan generant molts
dubtes i temors a la gran majoria de companys.

– traslladar els motius pels quals naix esta nova secció Sindical, després del descontentament generalitzat
    de gran part del col·lectiu de l’estiba per tots els esdeveniments que s’estan produint.

– Informar de les nostres propostes, que pretenen recobrar l’esperit del que era l’antiga societat d’estiba,
    en la forma de fer les coses i en defensa dels nostres drets laborals, adquirits durant tants anys de lluita,
    plantejant un sindicat assembleari on les decisions siguen preses pels seus afiliats amb
    transparència i absoluta llibertat.

– traslladar al col·lectiu, que el nostre objectiu no és un altre que defendre, per damunt de tot, els drets
    i interessos dels estibadors portuaris, no alineant-se als interessos i dictamen de les empreses.

– Informar de que el nostre radi d’acció inicialment es va a centralitzar en el treball sobre el Port de València.

– Precs i Preguntes.

Se convoca a todos los afiliados y simpatizantes de Solidaridad Obrera del Puerto de Valencia para asamblea
informativa el próximo día 5 de julio de 2018 a las 9h. de la mañana, para informar al colectivo de la estiba
de la situación y deriva que está tomando el puerto y sus labores en estos momentos, tras todos los acuerdos
y decisiones que se están tomando en referencia a nuestra labor como estibadores, las cuales están generando
muchas dudas y temores a la gran mayoría de compañeros.

– trasladar los motivos por los que nace esta nueva sección Sindical, tras el descontento generalizado de gran
    parte del colectivo de la estiba por todos los acontecimientos que se están produciendo.

– Informar de nuestras propuestas, que pretenden recobrar el espíritu de lo que era la antigua sociedad de estiba,
    en la forma de hacer las cosas y en defensa de nuestros derechos laborales, adquiridos durante tantos años de
    lucha, planteando un sindicato asambleario dónde las decisiones sean tomadas por sus afiliados con
    transparencia y absoluta libertad.

– trasladar al colectivo, que nuestro objetivo no es otro que defender, por encima de todo, los derechos e
    intereses de los estibadores portuarios, no alineándose a los intereses y dictamen de las empresas.

– Informar de que nuestro radio de acción inicialmente se va a centralizar en el trabajo sobre el Puerto de     Valencia.

– Ruegos y Preguntas.

Sección Sindical.
Solidaridad Obrera Puerto de Valencia